Navigácia

Podmienky prijatia

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku,

Vranovská 4, 851 01 Bratislava

 

Kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia 

pre školský rok 2017/2018

 

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Vranovská 4, 851 01 Bratislava ponúka možnosť pre absolventov základnej školy študovať v študijnom odbore 9245 M – ochrana osôb a majetku. 

Štúdium končí maturitnou skúškou.

 

V prípade otázok :

Mobil : 0918 189 498 , tel.: 02/ 638 123 77 – klapka 15

E-mail: taj.skolyoom@gmail.com, rssosoom@gmail.com, zast.skolyoom@gmail.com 

www: http://ssosoom.edupage.org

 

Riaditeľ súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku (ďalej len riaditeľ školy) organizuje prijímacie konanie v zmysle § 64, 65, 66 zákona č.245/2008 Z. z. (školský zákon). Vo všetkých nižšie uvedených častiach sa pod pojmom škola rozumie Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Vranovská 4, 851 01 Bratislava.

A. Uchádzač alebo jeho zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára na učebné odbory a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v zmysle § 63 zák. 245/2008 (talentové skúšky). Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 28. februára. Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v termíne ako je uvedené vyššie.

B. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa týka všetkých žiakov bez rozdielu.

C. Počty žiakov, ktorých možno prijať  na štúdium v príslušnom školskom roku:

Pre školský rok 2017/2018 je možné prijať 90 žiakov do I. ročníkov [§ 65, ods. 1, pís. a), zák. 245/2008].

 

D. Riaditeľ školy určuje termíny prijímacích skúšok na školu takto:

1. riadny termín   28. 3. 2017

2. riadny termín   29. 3. 2017

Náhradný termín   11. 4. 2017

 

Na základe prihlášky zaslanej na školu bude každý uchádzač/zákonný zástupca písomne informovaný o termíne prijímacieho konania uchádzača. Súčasne bude informovaný o časovom harmonograme skúšok a potrebnom materiálnom vybavení uchádzača (organizačné pokyny). Konkrétny termín bude oznámený uchádzačom najneskôr 5 dní pred konaním prijímacích skúšok.

Náhradný termín je určený pre uchádzačov, ktorí sa z vážnych dôvodov nemohli zúčastniť na riadnych termínoch

 

E. KRITÉRIÁ  PRE PRIJATIE 

Základným predpokladom je úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.

Súčasťou prijímacieho konania je :

 1. Známka zo správania v 8. a 9. ročníku ZŠ (prednostne prijímame uchádzačov so známkou 1/veľmi dobré).
 2. Posúdenie prospechu v 8. a 9. ročníku:

Bodovanie prospechu za II. polrok 8. ročníka a I. polroka 9. ročníka z predmetov SJL, ANJ, DEJ, MAT, BIO, FYZ, CHE, GEO, OBN je nasledovné:

             Priemer do 1, 30 = 50 bodov

             Priemer do 1, 60 = 40 bodov

             Priemer do 2, 00 = 30 bodov

             Priemer do 2, 30 = 25 bodov

             Priemer do 2, 50 = 20 bodov

             Priemer do 2, 70 = 10 bodov

 

 1. Zdravotné požiadavky na uchádzača:

Pre štúdium v študijnom  odbore je dôležitým predpokladom veľmi dobrý zdravotný stav.  Zdravotný stav posudzuje dorastový lekár a potvrdzuje  na prihláške k štúdiu.

Na základe zvýšených  nárokov na fyzickú prípravu a praktický výcvik pri štúdiu sú nevhodné   akékoľvek poruchy pohybového ústrojenstva  znemožňujúce fyzickú námahu,  sklony k reumatizmu, alergiám kože a dýchacích ciest, dlhodobé  alebo záchvatové ochorenia.  Počas štúdia sú  kladené zvýšené nároky aj  na psychickú odolnosť, sebaovládanie a disciplínu, preto sa taktiež dôsledne posudzujú   vývinové poruchy učenia, sústredenia a správania  sa.

Uchádzači oznámia  pravdivé údaje o svojom zdravotnom stave pri prijímacom konaní a uvedú prípadné zdravotné komplikácie. 

 1. Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (talentové skúšky) v zmysle § 66 zákona č. 245/2008.

 

Talentové skúšky pozostávajú zo série psychotestov a overenia všeobecných pohybových schopností.

Séria psychotestov používaných pri talentových skúškach na Súkromnej strednej odbornej škole obsahuje tri časti:

 • Pozornostný test
 • Inteligenčný test
 • Osobnostné dotazníky

 

Maximálny počet bodov získaných z psychotestov je 120. Pre úspešné absolvovanie tejto časti je potrebné dosiahnuť spolu minimálne 60 bodov. Aby boli psychotesty považované za úspešné, je potrebné dosiahnuť aspoň minimálny počet bodov aj v každej z jednotlivých častí .

Overenie všeobecných pohybových schopností uchádzačov o štúdium na Súkromnej strednej odbornej škole obsahuje nasledovné testy:

Diagnostika silových schopností:

Sed – ľah za 30 sekúnd

Skok do diaľky z miesta

Hod 2 kg plnou loptou

Výdrž v zhybe

Diagnostika rýchlostných schopností:

Člnkový beh 4 x 10 m

Diagnostika vytrvalostných schopností:

Vytrvalostný člnkový beh (Beep test)

Maximálny možný počet získaný zo všeobecných pohybových testov je 120 bodov. Pre úspešné absolvovanie tejto časti je potrebné získať minimálne 60 bodov.

 

F. Rozhodovanie o prijatí:

 

1. Prijímaciu skúšku úspešne absolvoval uchádzač, ktorý bol úspešný v obidvoch častiach talentovej skúšky a spĺňa ďalšie uvedené kritéria. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa celkového počtu získaných bodov.

 

2. Riaditeľ školy zverejní výsledné poradie uchádzačov v určených termínoch v zmysle zákona na internetovej stránke školy www.ssosoom.edupage.org.

 

3. Výsledky prijímacej skúšky budú uchádzačom oznámené aj písomne. Riaditeľ školy rozhodne a odošle uchádzačom rozhodnutie o prijatí.

 

4. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium  spolu s doručením rozhodnutia o prijatí.

 

5. Pri zápise zákonný zástupca  predloží zápisný lístok (vydáva ZŠ), potvrdenie o zaplatení zápisného a podpíše zmluvu o štúdiu.

Uchádzač môže byť zapísaný na štúdium na strednej škole len na základe zápisného lístka, vydaného príslušnou základnou školou, a to len na jednej strednej škole.

V prípade, ak uchádzač nemá záujem o štúdium na strednej škole, na ktorú bol zapísaný a má záujem študovať na inej strednej škole, na ktorú bol prijatý, zákonný zástupca požiada riaditeľa strednej školy o vydanie zápisného lístka, na ktorom potvrdí zrušenie zápisu. Zápisný lístok predloží riaditeľovi strednej školy, na ktorej má uchádzač záujem študovať - zápisné sa v tom prípade nevracia.

 

Zápis žiakov do I. ročníka sa bude konať v apríli 2017 na sekretariáte školy. Presný dátum a čas zápisu bude uvedený v pozvánke na zápis a zverejnený na stránke školy.

 

Bratislava 26.1.2017                                                             Ing. Svatopluk Škápík

                                                                                              riaditeľ školy

 

 


 

Príloha č. 1: Popis testov telesnej zdatnosti, ich vykonania a hodnotiace kritériá

Sed – ľah za 30 sekúnd

Pokyny pre meraného: Zaujať polohu ľah vzadu, kolená pokrčené v pravom uhle, chodidlá mierne od sebe vo vzdialenosti cca 30 cm, paže spojené vzpažmo za hlavou (prsty rúk zakliesnené do seba). Na signál vykonať sed – ľah čo najrýchlejšie v priebehu 30 s (obidvomi lakťami sa dotýkať súhlasných stehien (čo najbližšie kolien) a rukami – prstami alebo pažami sa dotknúť pri každom ľahu podložky, prsty rúk sú neustále zopnuté za hlavou, ináč sa vykonaný sed – ľah neráta).

Štandardy na hodnotenie testu sed – ľah za 30 s (počty opakovaní)

Chlapci (roky) / Body

0 bodov

5 bodov

10 bodov

15 bodov

20 bodov

14

< 16

17 – 20

21 – 28

29 – 33

> 33

15

< 17

18 – 21

22 – 29

30 – 34

> 34

16

< 18

19 – 21

22 – 29

30 – 35

> 35

17

< 19

20 – 23

24 – 29

30 – 35

> 35

18

< 20

20 – 23

24 – 29

30 – 35

> 35

 

Dievčatá (roky) / Body

0 bodov

5 bodov

10 bodov

15 bodov

20 bodov

14

< 14

14 – 17

18 – 26

27 - 32

> 32

15

< 15

15 – 18

19 – 27

28 - 33

> 33

16

< 15

15 – 18

19 – 26

27 - 32

> 32

17

< 15

15 – 18

19 – 26

27 - 32

> 32

18

< 15

15 – 18

19 - 27

28 - 33

> 33

 

Skok do diaľky z miesta

Pokyny pre testovaného ochádzača: Zo stoja mierne rozkročného (špičky chodidiel pred odrazovou čiarou) predklon, hmit podrepmo do zapaženia, mohutný odraz so súčasným švihom paží vpred. Treba sa snažiť doskočiť znožmo čo najďalej a potom zaujať vzpriamený postoj bez posunu chodidiel vpred alebo vzad do odmerania výkonu. Test sa vykonáva 2x prúdovou metódou, započítava sa lepší výsledok.

Štandardy na hodnotenie testu skok do diaľky z miesta [cm]

Chlapci (roky) / Body

0 bodov

5 bodov

10 bodov

15 bodov

20 bodov

14

< 155

155 - 176

177 - 210

211 - 245

> 245

15

< 165

165 - 185

186 - 219

220 - 250

> 250

16

< 175

175 - 196

196 - 229

230 - 260

> 260

17

< 180

180 - 200

201 - 234

235 - 265

> 265

18

< 180

180 - 200

201 - 234

235 - 265

> 265

 

 

 

 

 

 

Dievčatá (roky) / Body

0 bodov

5 bodov

10 bodov

15 bodov

20 bodov

14

< 135

135 - 154

155 - 184

185 - 215

> 215

15

< 135

135 - 154

155 - 184

185 - 215

> 215

16

< 135

135 - 154

155 - 184

185 - 215

> 215

17

< 135

135 - 154

155 - 184

185 - 215

> 215

18

< 135

135 - 154

155 - 184

185 - 215

> 215

 

Hod 2 kg plnou loptou

Pokyny pre testovaného uchádzača: Zaujať stoj mierne rozkročný (vedľa meracieho pásma) – asi na šírku ramien; obe špičky chodidiel sú tesne pred čiaru hodu, chodidlá sú vedľa seba, zakročenie alebo vykročenie vpred v priebehu a ani po vykonaní hodu nie sú dovolené. Pevne uchopiť loptu, vzpažiť, zakloniť sa (aby sa predišlo strate rovnováhy) a hodiť loptu „autovým vhadzovaním“ šikmo hore vpred tak, aby sa dosiahol čo najlepší výkon. Po hode je nutné nestratiť rovnováhu, prepadnúť vpred (prešľap) a dotknúť sa akoukoľvek časťou tela priestoru, kde sa vykonáva meranie. Vykonávajú sa 3 pokusy hneď po sebe.

Štandardy na hodnotenie testu hod 2 kg plnou loptou [cm]

Chlapci (roky) / Body

0 bodov

5 bodov

10 bodov

15 bodov

20 bodov

14

< 350

350 - 530

540 - 770

780 - 1000

> 1000

15

< 350

350 - 600

610 - 870

880 - 1100

> 1100

16

< 400

400 - 650

660 - 920

930 - 1150

> 1150

17

< 450

450 - 700

710 - 970

980 - 1200

> 1200

18

< 450

450 - 710

720 - 1020

1030 - 1250

> 1250

 

Dievčatá (roky) / Body

0 bodov

5 bodov

10 bodov

15 bodov

20 bodov

14

< 250

250 - 430

440 - 610

620 - 730

> 730

15

< 250

250 - 450

460 - 630

640 - 750

> 750

16

< 300

300 - 470

480 - 670

680 - 850

> 850

17

< 300

300 - 490

500 - 700

710 - 900

> 900

18

< 300

300 - 520

530 - 730

740 - 950

> 950

 

Výdrž v zhybe

Pokyny pre testovaného uchádzača: S pomocou skúšajúceho alebo stoličky uchopiť hrazdu nadhmatom, aby brada bola nad úrovňou hrazdy a pritom aby sa o ňu neopierala. Po odstránení opory sa treba v tejto polohe udržať čo najdlhšie. Bradou sa nedotýkať hrazdy. Test sa skončí, keď oči klesnú pod úroveň hrazdy.

Chlapci (roky) / Body

0 bodov

5 bodov

10 bodov

15 bodov

20 bodov

 

 

 

 

 

 

14

< 3

3 - 16

17 - 37

38 - 60

> 60

15

< 4

4 - 20

21 - 42

43 - 65

> 65

16

< 5

5 - 25

26 - 46

47 - 70

> 70

17

< 8

8 - 26

27 - 49

50 - 70

> 70

18

< 10

10 - 29

30 - 51

52 - 70

> 70

 

 

 

 

 

 

Dievčatá (roky) / Body

0 bodov

5 bodov

10 bodov

15 bodov

20 bodov

 

 

 

 

 

 

14

< 2

2 - 6

7 - 18

19 - 35

> 35

15

< 2

2 - 5

6 - 16

17 - 30

> 30

16

< 2

2 - 5

6 - 16

17 - 30

> 30

17

< 2

2 - 5

6 - 16

17 - 30

> 30

18

< 2

2 - 5

6 - 14

15 - 30

> 30

 

 

 

 

 

 

Vytrvalostný člnkový beh (Beep test)

Pokyny pre testovaného uchádzača: Rýchlosť behu na 20 m úsekoch sa riadi podľa zvukového záznamu. Na začiatku je rýchlosť nízka, postupne sa pravidelne zvyšuje. Pri zaznení každého zvukového signálu treba ostať na úrovni jednej z koncových čiar dvadsaťmetrového úseku. Test sa končí, ak sa testovaný uchádzač 2x za sebou nedotkne čiar vo vymedzenom časovom limite (povolený je maximálny rozdiel 2 krokov). Na zvukovom zázname je aj číslo prebehnutého úseku, čo pomáha pre správne stanovenie výkonu. Beh sa môže ukončiť aj vtedy, keď by testovaný uchádzač vládal ďalej bežať.

ŠTANDARDY?

Člnkový beh 4 x 10 m

Pokyny pre testovaného uchádzača: Zaujať polovysoký štart. Na štartový povel examinátora (najlepšie „pripraviť sa – hop“) čo najrýchlejšie treba vybehnúť k protiľahlej méte, obehnúť ju a vrátiť sa tak, aby dráha medzi 2. a 3. úsekom tvorila „osmičku“. Na konci 3. úseku sa už méta neobieha, testovaný uchádzač sa jej iba dotkne rukou a najkrajšou dráhou sa vráti k cieľovej méte, ktorej sa opäť dotkne rukou.

 

Štandardy na hodnotenie testu člnkový beh 4 x 10 m (s)

Chlapci (roky) / Body

0 bodov

5 bodov

10 bodov

15 bodov

20 bodov

14

> 12,9

12,9 – 12,2

12,1 – 10,8

10,7 – 9,6

< 9,6

15

> 12,6

12,6 – 11,9

11,8 – 10,5

10,4 – 9,3

< 9,3

16

> 12,5

12,5 – 11,8

11,7 – 10,4

10,3 – 9,2

< 9,2

17

> 12,5

12,5 – 11,7

11,6 – 10,3

10,2 – 9,1

< 9,1

18

> 12,3

12,3 – 11,6

11,5 – 10,2

10,1 – 9,0

< 9,0

 

Dievčatá (roky) / Body

0 bodov

5 bodov

10 bodov

15 bodov

20 bodov

14

> 14,0

14,0 – 13,2

13,1 – 11,7

11,6 – 10,6

< 10,6

15

> 13,9

13,9 – 13,0

12,9 – 11,6

11,5 – 10,5

< 10,5

16

> 14,0

14,0 – 13,2

13,1 – 11,7

11,6 – 10,6

< 10,6

17

> 14,0

14,0 – 13,2

13,1 – 11,7

11,6 – 10,6

< 10,6

18

> 14,0

14,0 – 13,2

13,1 – 11,7

11,6 – 10,6

< 10,6

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
  Vranovská 4, 851 01 Bratislava
 • +421 x 63812377 klapka 15
  0918 18 94 98

Fotoalbum