Navigácia

Podmienky prijatia

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku,

Vranovská 4, 851 01 Bratislava

 

Kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia
pre školský rok 2019/2020

 

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Vranovská 4, 851 01 Bratislava ponúka možnosť pre absolventov základnej školy študovať v študijnom odbore 9245 M – ochrana osôb a majetku. Štúdium končí maturitnou skúškou.

 

V prípade otázok :

Mobil : 0918 189 498 , tel.: 02/ 638 123 77 – klapka 15, 17

E-mail: taj.skolyoom@gmail.com, rssosoom@gmail.com

www: www.wa.sk

 

I. ORGANIZÁCIA PRIJÍMACIEHO KONANIA:  Riaditeľ súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku (ďalej len riaditeľ školy) organizuje prijímacie konanie v zmysle §63 - §66 zákona č.245/2008 Z. z. (školský zákon) a určuje formu, obsah, rozsah, kritériá a termíny prijímacej skúšky.

 1. Prijímacia skúška pozostáva z overenia  špeciálnych schopností, zručností alebo nadania ( talentové skúšky) a  týka všetkých žiakov bez rozdielu.

 

 1. Počty žiakov, ktorých možno prijať  na štúdium do I. ročníka: v školskom roku  2019/2020 je možné prijať 70 žiakov do prvého ročníka  [§ 65, ods. 1, pís. a), zák. 245/2008].

 

 1. Termíny prijímacích skúšok:

          1. riadny termín        09. 04. 2019

          2. riadny termín         10. 04. 2019

          Náhradný termín        15. 04. 2019

 

 1. Postup pri podávaní prihlášok:  Prihlášky na stredné školy  pre študijné odbory, ktoré vykonávajú „talentové skúšky“ (overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v zmysle § 63 zák. 245/2008) podáva žiak ZŠ (uchádzač) alebo jeho zákonný zástupca  riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februáraZákladná škola (riaditeľ ZŠ) odošle prihlášku na strednú školu do 28. februára. Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v termíne ako je uvedené vyššie.

 

 1. Pozvánky na prijímacie skúšky: Na základe prihlášky doručenej  na strednú školu bude každý uchádzač  písomne pozvaný na prijímacie skúšky. Termín určuje škola. Súčasne bude informovaný o časovom harmonograme skúšky a potrebnom materiálnom vybavení uchádzača (organizačné pokyny). Pozvánka bude odoslaná uchádzačom najneskôr 7 dní pred konaním prijímacích skúšok.

 

 1. Náhradný termín je určený pre uchádzačov, ktorí sa z vážnych dôvodov nemohli zúčastniť prijímacej skúšky v určenom riadnom termíne.

 

 

 1. PREDPOKLADY PRE PRIJATIE :

 

 1. Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.
 2.  Splnenie podmienok prijímacieho konania.

 

II. KRITÉRIÁ  PRE PRIJATIE :

 

 1. Posúdenie prospechu v 8. a 9. ročníku:

Posudzuje sa prospech za II. polrok 8. ročníka a I. polroka 9. ročníka z predmetov SJL, ANJ, DEJ, MAT, BIO, FYZ, CHE, GEO, OBN.

 

Body za prospech :

Priemer do 1, 30 = 25 bodov

Priemer do 1, 60 = 20 bodov

Priemer do 2, 00 = 15 bodov

Priemer do 2, 30 = 10 bodov

Priemer do 2, 50 =   5 bodov

 

 1. Posúdenie správania (známky zo správania v 8. a 9. ročníku ZŠ) prednostne prijímame uchádzačov so známkou 1/veľmi dobré). Počas štúdia sú  kladené zvýšené nároky na disciplínu, svedomité plnenie si povinností, aktivitu a sebaovládanie, preto sa posudzujú známky zo správania ako aj  vývinové poruchy učenia, sústredenia a správania  sa.

 

 1. Zdravotné požiadavky na uchádzača:

 

Pre štúdium v študijnom odbore 9245 M je dôležitým a základným predpokladom veľmi dobrý zdravotný stav.

Na základe náročného odborného výcviku a zvýšených nárokov na fyzickú prípravu počas štúdia sú nevhodné akékoľvek poruchy pohybového ústrojenstva znemožňujúce fyzickú námahu, sklony k reumatizmu, alergiám kože a dýchacích ciest, dlhodobé  alebo záchvatové ochorenia.  

Uchádzači oznámia  pravdivé údaje o svojom zdravotnom stave pri prijímacom konaní a uvedú prípadné zdravotné komplikácie. 

 

 1. Rozsah a obsah prijímacích skúšok - Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) v zmysle § 66 zákona č. 245/2008

 

 1. Testy študijných predpokladov: (diagnostika)

           Test pozornosti, inteligenčný test.

 

 1. Overenie všeobecných pohybových schopností: (telesná zdatnosť)
 • Skok z miesta
 • Sed – ľah za 60 sekúnd
 • Výdrž v zhybe na hrazde
 • Člnkový beh 4x10m
 • Vytrvalostný člnkový beh – „BEEP TEST“

 

 1. Popis a bodové hodnotenie disciplín v prílohe.

 

 

 1. Bodové hodnotenie a celkový počet získaných bodov:

 

 1. V časti testy študijných predpokladov je maximálny počet  získaných bodov 80.

           Pre úspešné absolvovanie tejto časti je potrebné získať minimálne 25 bodov.

 

 1. V časti všeobecných pohybových schopností je maximálny počet  bodov 50.

           Pre úspešné absolvovanie tejto časti je potrebné získať minimálne 26 bodov.

 

 1. Body za prospech (rozsah v bode č.1) sa pripočítajú k bodom získaných v jednotlivých častiach skúšky (bod č.5, a, b).

 

 

III. ROZHODOVANIE O PRIJATÍ:

 

1. Prijímaciu skúšku úspešne absolvoval uchádzač, ktorý bol úspešný v obidvoch častiach talentovej skúšky a spĺňa ďalšie uvedené kritéria. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa celkového počtu získaných bodov.

 

2. Výsledky prijímacích skúšok a poradie uchádzačov zverejní riaditeľ školy na internetovej stránke školy www.wa.sk v určených termínoch v zmysle zákona.

 

3. Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí/neprijatí dostane každý zúčastnený uchádzač písomne.

 

4. Zápis do I. ročníka: úspešným uchádzačom, ktorým bolo doručené Rozhodnutie o prijatí na štúdium, bude súčasne oznámený termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium.

 

5. Postup pri zápise a dôležité pokyny: Uchádzač môže byť zapísaný na štúdium na strednej škole len na základe zápisného lístka, vydaného príslušnou základnou školou, zapísať sa môže len na jednu strednú školu.

a) Zápisný lístok (vydáva ZŠ) – predloží zákonný zástupca pri zápise.  

b) Zmluva o štúdiu  a zápisné – zmluvu o štúdiu podpisuje zákonný zástupca pri zápise.

c) Potvrdenie  o zaplatení zápisného je potrebné predložiť  pri podpise zmluvy.

d) Zrušenie zápisu - V prípade, ak uchádzač nemá záujem o štúdium na strednej škole, na ktorú bol zapísaný a má záujem študovať na inej strednej škole, na ktorú bol prijatý, zákonný zástupca požiada riaditeľa strednej školy o vydanie zápisného lístka, na ktorom potvrdí zrušenie zápisu. Zápisný lístok predloží riaditeľovi strednej školy, na ktorej má uchádzač záujem študovať - zápisné sa v tom prípade nevracia.

 

Zápis žiakov do I. ročníka sa bude konať v apríli-máji 2019 na sekretariáte školy. Presný dátum a čas zápisu bude uvedený v pozvánke na zápis a zverejnený na stránke školy.

 

 

 

V Bratislave                                                                                 Ing. Svatopluk Škápík

                                                                                                            riaditeľ školy

 


Príloha ku kritériám prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia
pre školský rok 2019/2020

 

 

Popis testov telesnej zdatnosti, ich vykonania a hodnotiace kritériá

 

Overenie všeobecných pohybových schopností uchádzačov o štúdium na Súkromnej strednej odbornej škole ochrany osôb a majetku v Bratislave obsahuje nasledovné testy:

 

1. Diagnostika silových schopností:

a) Sed – ľah za 60 sekúnd

b) Skok do diaľky z miesta

c) Výdrž v zhybe

 

2. Diagnostika rýchlostných schopností:

Člnkový beh 4 x 10 m

 

3. Diagnostika vytrvalostných schopností:

Vytrvalostný člnkový beh (Beep test)

 

Maximálny možný počet získaný zo všeobecných pohybových testov je 50 bodov. Pre úspešné absolvovanie tejto časti je potrebné získať minimálne 26 bodov.

 

Sed – ľah za 60 sekúnd

Pokyny pre testovaného uchádzača:

Zaujať polohu ľah vzadu, kolená pokrčené v pravom uhle, chodidlá mierne od sebe vo vzdialenosti cca 30 cm, obe ruky sa dotýkajú akejkoľvek časti hlavy. Na signál vykonať sed – ľah čo najrýchlejšie v priebehu 60 s (lakťami striedavo sa dotýkať proti stojných kolien a lopatkami sa dotknúť pri každom ľahu podložky, ruky sú v neustálom kontakte s hlavou, ináč sa vykonaný sed – ľah neráta.

 

https://ssosoom.edupage.org/photos/skin/clipart/1(1).jpg

 

Sed – ľah za 60 sekúnd

chlapci

(počet)

dievčatá

(počet)

Body

16

13

1

21

17

2

24

21

3

28

25

4

32

29

5

36

33

6

40

37

7

44

41

8

48

45

9

52

49

10

 

Skok do diaľky z miesta

Pokyny pre testovaného uchádzača:

Zo stoja mierne rozkročného (špičky chodidiel pred odrazovou čiarou) predklon, kmit podrepmo do zapaženia, mohutný odraz so súčasným švihom paží vpred. Treba sa snažiť doskočiť znožmo čo najďalej a potom zaujať vzpriamený postoj bez posunu chodidiel vpred alebo vzad do odmerania výkonu. Test sa vykonáva 2x prúdovou metódou, započítava sa lepší výsledok.

https://ssosoom.edupage.org/photos/skin/clipart/2.jpg

 

Skok do diaľky z miesta

chlapci

(cm)

dievčatá

(cm)

Body

150

120

1

160

130

2

170

140

3

180

150

4

190

160

5

200

170

6

210

180

7

220

190

8

230

200

9

240

210

10

 

 

Výdrž v zhybe

Pokyny pre testovaného uchádzača:

S pomocou skúšajúceho alebo stoličky uchopiť hrazdu nadhmatom alebo podhmatom, aby brada bola nad úrovňou hrazdy. Po odstránení opory sa treba v tejto polohe udržať čo najdlhšie. Bradou sa môže dotýkať hrazdy. Test sa skončí, keď oči klesnú pod úroveň hrazdy.

 

https://ssosoom.edupage.org/photos/skin/clipart/4.jpg

 

Výdrž v zhybe

chlapci

(s)

dievčatá

(s)

Body

10

5

1

12

7

2

14

9

3

17

12

4

20

15

5

23

18

6

26

21

7

31

26

8

37

32

9

43

38

10

 

 

Člnkový beh 4 x 10 m

Pokyny pre testovaného uchádzača:

Zaujať polovysoký štart. Na štartový povel examinátora (najlepšie „pripraviť sa – hop“) čo najrýchlejšie treba vybehnúť k protiľahlej méte, obehnúť ju a vrátiť sa tak, aby dráha medzi 2. a 3. úsekom tvorila „osmičku“. Na konci 3. úseku sa už méta neobieha, testovaný uchádzač sa jej iba dotkne rukou a najkrajšou dráhou sa vráti k cieľovej méte, ktorej sa opäť dotkne rukou.

 

https://ssosoom.edupage.org/photos/skin/clipart/6.jpg

 

Člnkový beh 4 x 10 m

chlapci

(s)

dievčatá

(s)

Body

12,5

13,5

1

12,2

13,2

2

11,9

12,9

3

11,6

12,6

4

11,4

12,4

5

11,2

12,2

6

11

12

7

10,8

11,8

8

10,6

11,6

9

10,4

11,4

10

 

 

Vytrvalostný člnkový beh (Beep test)

Pokyny pre testovaného uchádzača:

Rýchlosť behu na 20 m úsekoch sa riadi podľa zvukového záznamu. Na začiatku je rýchlosť nízka, postupne sa pravidelne zvyšuje. Pri zaznení každého zvukového signálu treba ostať na úrovni jednej z koncových čiar dvadsaťmetrového úseku. Test sa končí, ak sa testovaný uchádzač 2x za sebou nedotkne čiar vo vymedzenom časovom limite (povolený je maximálny rozdiel 2 krokov). Na zvukovom zázname je aj číslo prebehnutého úseku, čo pomáha pre správne stanovenie výkonu. Beh sa môže ukončiť aj vtedy, keď by testovaný uchádzač vládal ďalej bežať.

 

https://ssosoom.edupage.org/photos/skin/clipart/5.jpg

 

Vytrvalostný člnkový beh

(Beep test)

chlapci

(číslo úseku)

dievčatá

(číslo úseku)

Body

3.2

3.0

1

3.9

3.5

2

4.6

4.0

3

5.3

4.5

4

6.1

5.0

5

6.9

5.5

6

7.8

6.0

7

8.7

6.5

8

9.6

7.0

9

10.5

7.5

10

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
  Vranovská 4, 851 01 Bratislava
 • +421 x 63812377 klapka 15
  0918 18 94 98

Fotoalbum