Navigácia

Projekty

Grafické systémy

Cieľ projektu:

V súlade s koncepciou duálneho vzdelávania a na základe spolupráce s profesijnými organizáciami zastrešených Slovenskou komorou súkromnej bezpečnosti (SKSB) skvalitniť prepojenie teoretickej a odbornej praktickej prípravy žiakov v oblasti špecializovaných postupov bezpečnostných zložiek s využitím špeciálnych grafických systémov a simulátorov pre odborný výcvik v riešení obranno – taktických postupov a metód.

„skvalitniť teoreticko - praktickú prípravu žiakov v škole v nadväznosti na praktický výcvik v používaní vecných bezpečnostných prostriedkov.

„v spolupráci s profesijnými organizáciami prepojiť teoretickú prípravu v škole s praktickým výcvikom a odbornou prípravou na povolanie. Spolupracujeme so Slovenskou komorou súkromnej bezpečnosti (SKSB) – spoločnosťami RAVI s.r.o., Secure W-control, Secar s.r.o. Strelecká akadémia s.r.o.

Charakteristika projektu:

Súkromná stredná odborná škola (ochrany osôb a majetku) je v súčasnej dobe prvou  a jedinou strednou odbornou školou so zameraním na prípravu žiakov pre prácu v oblasti bezpečnosti, bezpečnostných služieb a zborov. 

Na základe požiadaviek odborných  garantov (MV SR),SKSB a profesijných organizácií  nášho študijného odboru 9245M – ochrana osôb a majetku   na skvalitnenie prípravy žiakov školy ( budúcich pracovníkov a príslušníkov bezpečnostných zložiek a zborov) plánujeme v rámci projektu zabezpečiť špeciálne vybavenie odbornej učebne pre bezpečný a efektívny výcvik v používaní vecných bezpečnostných prostriedkov s dôrazom na bezpečnú manipuláciu a používanie služobných zbraní pri riešení krajných  krízových situácií.

Stanovené ciele chceme naplniť najmä využívaním simulátora streľby, ktorý umožní bezpečne, efektívne a hospodárne zabezpečiť základný výcvik v streľbe a manipulácii so zbraňami, presné vyhodnocovanie chybných návykov pri streľbe a odhalenie základných chýb pri nepresnej streľbe. To všetko s využitím prenosného zariadenia a laserových cvičných zbraní s možnosťou ďalšieho prepojenia na iné vhodné operačné systémy a zariadenia.

Pred začiatkom samotnej realizácie projektu zabezpečíme organizačne prípravu vybraných pedagogických zamestnancov a ich zaškolenie na využívanie týchto systémov.  Na základe ich prvotných skúseností a odborných hodnotení  pripravíme spoločne koncepciu pre spracovanie metodických listov a následné dotváranie vhodných učebných  pomôcok  a materiálov pre zvýšenie efektívnosti a variability tohto zariadenia.

Zariadenie bude využívané vo výučbe, pri záujmovej činnosti, počas dní otvorených dverí pre žiakov ZŠ, ale aj iných prezentačných akcií. Zariadenie využijeme pri príprave a zdokonaľovaní kompetencií ďalších pedagogických zamestnancov školy.

Pre udržanie dosiahnutých výsledkov chceme pokračovať v tejto koncepcii odbornej prípravy a na základe získaných poznatkov a skúseností ju v spolupráci s profesijnými organizácia ďalej rozvíjať a aktualizovať.

 

Metodicke listy na prácu so streleckým simulátorom:

METODICKE_LISTY.pdf

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
    Vranovská 4, 851 01 Bratislava
  • +421 x 63812377 klapka 15
    0918 18 94 98

Fotoalbum