Navigácia

Informácie k maturite

Maturity 2016/2017

Dôležité termíny MATURITY 2017

30. september 2016 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.

15. október 2016 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

31. január 2017 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť iný termín na zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti:

14. marec 2017 - slovenský jazyk a literatúra

15. marec 2017 - anglický jazyk (B1 a B2)

 

Externá časť maturity 

Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

Slovenský jazyk a literatúra - 100 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).
Anglický jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.


Písomná forma internej časti 

Má podobu slohovej práce, ktorú žiaci píšu na vybranú tému (v prípade vyučovacích jazykov) alebo na vopred určenú tému (v prípade cudzích jazykov). Témy sú zadávané centrálne.

·         Slovenský jazyk a literatúra - 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)

·         Anglický jazyk, - 60 minútový test (jedna úloha s dlhou odpoveďou)

Schválenie maturitných zadaní najneskôr do 31. marca 2017 aj so zoznamom učebných pomôcok.

FOTO z písomných maturitných skúšok 2017

                 

 

Maturity 2015/2016

 

Ústna forma internej časti MS 2016

FOTO z teoretickej časti odbornej zložky maturitných skúšok 2016

 

Ústne skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, ústne skúšky z cudzích jazykov a teoretická časť odbornej zložky sa uskutoční v termíne od 23.5.2016 do 25.5.2016

Slávnostné otvorenie maturitných skúšok sa bude konať v pondelok 23.5.2016 o 8.00 hod. v zasadačke SSOŠ OOM, Vranovská 4, Bratislava za účasti predsedu školskej maturitnej komisie, predsedov predmetových maturitných komisií, pedagogických zamestnancov a maturantov.

Študijné voľno pre žiakov maturitných tried je od 16.5.2016 do 20.5.2016.

Priebeh ústnych maturitných skúšok podľa časového harmonogramu sa bude konať od 23.5.2016 do 25.5.2016.

Ku škole sú pripojení aj 2 žiaci zo Strednej odbornej školy technickej na Vranovskej ulici 4, Bratislava.

 

Slávnostné ukončenie maturitných skúšok a odovzdávanie vysvedčení absolventom bude 31.5.2016 v SSOŠ OOM, Vranovská 4, 851 01 Bratislava.

 

Praktická časť odbornej zložky MS 2016

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 9. mája 2016 - 11. mája 2016.

 

FOTO z praktickej časti odbornej zložky maturitných skúšok 2015

....

Dôležité termíny MATURITY 2016

30. september 2015 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.

15. október 2015 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

31. január 2016 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť iný termín na zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti:

15. marec 2016 - slovenský jazyk a literatúra

16. marec 2016 - anglický jazyk (B1 a B2)

 

Externá časť maturity 

Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

Slovenský jazyk a literatúra - 100 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).
Anglický jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.


Písomná forma internej časti 

Má podobu slohovej práce, ktorú žiaci píšu na vybranú tému (v prípade vyučovacích jazykov) alebo na vopred určenú tému (v prípade cudzích jazykov). Témy sú zadávané centrálne.

·         Slovenský jazyk a literatúra - 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)

·         Anglický jazyk, - 60 minútový test (jedna úloha s dlhou odpoveďou)

Schválenie maturitných zadaní najneskôr do 31. marca 2016 aj so zoznamom učebných pomôcok.

 

FOTO z písomných maturitných skúšok 2016

                                      

 

 

 


Maturity 2014/2015

Ústna forma internej časti MS 2015

FOTO z teoretickej časti odbornej zložky maturitných skúšok 2015

              

Ústne skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, ústne skúšky z cudzích jazykov a teoretická časť odbornej zložky sa uskutoční v termíne od 25.5.2015 do 26.5.2015

Slávnostné otvorenie maturitných skúšok sa bude konať v pondelok 25.5.2015 o 8.00 hod. v zasadačke SSOŠ, Vranovská 4, Bratislava za účasti predsedu školskej maturitnej komisie, predsedov predmetových maturitných komisií, pedagogických zamestnancov a maturantov.

Študijné voľno pre žiakov maturitných tried je od 18.5.2015 do 22.5.2015.

Priebeh ústnych maturitných skúšok podľa časového harmonogramu sa bude konať od 25.5.2015 do 26.5.2015.

Slávnostné ukončenie maturitných skúšok a odovzdávanie vysvedčení absolventom bude 1.6.2015 v SSOŠ, Vranovská 4, 851 01 Bratislava.

 

Praktická časť odbornej zložky MS 2015

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 12. mája 2015 a 13. mája 2015.

FOTO z praktickej časti odbornej zložky maturitných skúšok 2015

                          

Dôležité termíny MATURITY 2015

Prebehlo

30. september 2014 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.

15. október 2014 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

31. január 2015 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť iný termín na zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti:

17. marec 2015 - slovenský jazyk a literatúra

18. marec 2015 - anglický jazyk (B1 a B2)

 

Externá časť maturity 

Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

Slovenský jazyk a literatúra - 90 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).
Anglický jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.


Písomná forma internej časti 

Má podobu slohovej práce, ktorú žiaci píšu na vybranú tému (v prípade vyučovacích jazykov) alebo na vopred určenú tému (v prípade cudzích jazykov). Témy sú zadávané centrálne.

·         Slovenský jazyk a literatúra - 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)

·         Anglický jazyk, - 60 minútový test (jedna úloha s dlhou odpoveďou)

Schválenie maturitných zadaní najneskôr do 31. marca 2015 aj so zoznamom učebných pomôcok.

FOTO z písomných maturitných skúšok 2015

             


 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
    Vranovská 4, 851 01 Bratislava
  • +421 x 63812377 klapka 15
    0918 18 94 98

Fotoalbum