Navigácia

Informácie k maturite

Maturity 2018/2019

Dôležité termíny MATURITY 2019

30. september 2018 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.

15. október 2018 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

31. január 2019 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť iný termín na zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

- 12. marec 2019 - slovenský jazyk a literatúra - externá časť a písomná forma internej časti

- 13. marec 2019 - anglický jazyk B1 - externá časť a písomná forma internej časti

- praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

- klasifikačná porada za 2 polrok pre žiakov 4 ročníka

- dátum vydania vysvedčenia pre žiakov 4 ročníka

- akademický týždeň

- ústna forma internej časti maturitnej skúšky

- slávnostné vyradenie absolventoiv

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti:

12. marec 2019 - slovenský jazyk a literatúra

13. marec 2019 - anglický jazyk (B1 a B2)

 

Externá časť maturity 

Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

Slovenský jazyk a literatúra - 100 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).
Anglický jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.


Písomná forma internej časti 

Má podobu slohovej práce, ktorú žiaci píšu na vybranú tému (v prípade vyučovacích jazykov) alebo na vopred určenú tému (v prípade cudzích jazykov). Témy sú zadávané centrálne.

·         Slovenský jazyk a literatúra - 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)

·         Anglický jazyk, - 60 minútový test (jedna úloha s dlhou odpoveďou)

Schválenie maturitných zadaní najneskôr do 31. marca 2019 aj so zoznamom učebných pomôcok.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Maturity 2017/2018 september

Opravný termín ústnej formy maturitnej skúšky September 2018

sa koná 12.9.2018 od 8.00 hod.!!!

Nástup žiakov 12.9.2018 o 7.30 hod.

Maturity 2017/2018

Dôležité termíny MATURITY 2018

30. september 2017 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.

15. október 2017 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

31. január 2018 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť iný termín na zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

- 13. marec 2018 - slovenský jazyk a literatúra - externá časť a písomná forma internej časti

- 14. marec 2018 - anglický jazyk B1 - externá časť a písomná forma internej časti

- 09. máj 2018 - 11. máj 2018 - praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

16. máj 2018 - klasifikačná porada za 2 polrok pre žiakov 4 ročníka

18. máj 2018 - dátum vydania vysvedčenia pre žiakov 4 ročníka

21. máj 2018 - 25. máj 2018 - akademický týždeň

28. máj 2018 - 31. máj 2018 - ústna forma internej časti maturitnej skúšky

05. jún 2018 - slávnostné vyradenie absolventoiv

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti:

13. marec 2018 - slovenský jazyk a literatúra

14. marec 2018 - anglický jazyk (B1 a B2)

 

Externá časť maturity 

Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

Slovenský jazyk a literatúra - 100 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).
Anglický jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.


Písomná forma internej časti 

Má podobu slohovej práce, ktorú žiaci píšu na vybranú tému (v prípade vyučovacích jazykov) alebo na vopred určenú tému (v prípade cudzích jazykov). Témy sú zadávané centrálne.

·         Slovenský jazyk a literatúra - 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)

·         Anglický jazyk, - 60 minútový test (jedna úloha s dlhou odpoveďou)

Schválenie maturitných zadaní najneskôr do 31. marca 2018 aj so zoznamom učebných pomôcok.

FOTO EČaPFIČ MS 2018

             

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maturity 2016/2017 september

Opravný termín ústnej formy maturitnej skúšky September 2017

sa koná 26.9.2017 od 8.00 hod.!!!

Nástup žiakov 26.9.2017 o 7.30 hod.

Opravný termín písomnej časti maturitnej skúšky z Anglického jazyka sa koná 6.9.2017!!!

 

Dôležité termíny MATURITY 2017

30. september 2016 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.

15. október 2016 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

31. január 2017 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť iný termín na zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

- 14. marec 2017 - slovenský jazyk a literatúra - externá časť a písomná forma internej časti

- 15. marec 2017 - anglický jazyk B1 - externá časť a písomná forma internej časti

- 15. máj 2017 - 17. máj 2017 - praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

- 18. máj 2017 - klasifikačná porada za 2 polrok pre žiakov 4 ročníka

- 19. máj 2017 - dátum vydania vysvedčenia pre žiakov 4 ročníka

- 22. máj 2017 - 28. máj 2017 - akademický týždeň

- 29. máj 2017 - 31. máj 2017 - ústna forma internej časti maturitnej skúšky

- 6. jún 2017 - slávnostné vyradenie absolventoiv

Do galérie Vyradenie Absolventov 2017 boli pridané fotografie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ústna forma internej časti MS 2017

 

Ústne skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, ústne skúšky z cudzích jazykov a teoretická časť odbornej zložky sa uskutoční v termíne od 29.5.2017 do 31.5.2017

Slávnostné otvorenie maturitných skúšok sa bude konať v pondelok 29.5.2017 o 8.00 hod. v zasadačke SSOŠ OOM, Vranovská 4, Bratislava za účasti predsedu školskej maturitnej komisie, predsedov predmetových maturitných komisií, pedagogických zamestnancov a maturantov.

Študijné voľno pre žiakov maturitných tried je od 22.5.2017 do 26.5.2017.

Priebeh ústnych maturitných skúšok podľa časového harmonogramu sa bude konať od 29.5.2017 do 31.5.2017.

Slávnostné ukončenie maturitných skúšok a odovzdávanie vysvedčení absolventom bude 06. 06.2017 o 10.00 hod. v SSOŠ OOM, Vranovská 4, 851 01 Bratislava.

Do galérie Maturity 2017 boli pridané fotografie.

                       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktická časť odbornej zložky MS 2017

Otvorenie praktickej časti odbornej zložky sa koná o 8.00 hod.

Začiatok skúšky prvého žiaka je stanovený na 08.30 hod.

Trieda / študijný odbor

Počet žiakov

Termín praktickej časti odbornej zložky MS

IV.A / 9245 M – ochrana osôb a majetku

15

15. máj 2017

8.30 – 14.45 hod.

IV.B / 9245 M – ochrana osôb a majetku

14

16. máj 2017

8.30 – 14.25 hod.

IV.A, IV.B / 9245 M – ochrana osôb a majetku

14 (7+7)

17. máj 2017

8.30 – 14.25 hod.

 

Nástup žiakov maturantov je 7.45 hod. (ústroj - školská rovnošata + športové oblečenie)

Miestnosť na prípravu maturantov a prezliekanie – učebňa č. 26

 

Pomocníci na PČOZ – figuranti:

Pondelok 15. 05. 2017 všetci žiaci triedy III. A (nástup žiakov 7.45 hod, športové oblečenie + školské tričko)

Utorok 16. 05. 2017 všetci žiaci triedy III. B (nástup žiakov 7.45 hod, športové oblečenie
+ školské tričko
)

Streda 17. 05. 2017 vybraní žiaci tried III.A a III. B (nástup žiakov 7.45 hod, športové oblečenie + školské tričko)

 

Predmetová maturitná komisia pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej  skúšky

 

Predseda školskej maturitnej komisie: PhDr. Daniela CAPEKOVÁ

(Spojená škola, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava)

PMK – predmetová maturitná komisia:       Praktická časť odbornej zložky

Predseda PMK:          pplk. JUDr. Rastislav HAJKO PhD. (SOŠ PZ Pezinok))

Učitelia odborných predmetov :      PaedDr. Peter Ciho

                                                        Ing. Svatopluk Škápík

Delegovaný zástupca stavovskej (profesijnej) organizácie:

Slovenská komora súkromnej bezpečnosti (SKSB): PhDr. Jozef Sedlák

FOTO z praktickej časti odbornej zložky maturitných skúšok 2017

                                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti:

14. marec 2017 - slovenský jazyk a literatúra

15. marec 2017 - anglický jazyk (B1 a B2)

 

Externá časť maturity 

Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

Slovenský jazyk a literatúra - 100 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).
Anglický jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.


Písomná forma internej časti 

Má podobu slohovej práce, ktorú žiaci píšu na vybranú tému (v prípade vyučovacích jazykov) alebo na vopred určenú tému (v prípade cudzích jazykov). Témy sú zadávané centrálne.

·         Slovenský jazyk a literatúra - 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)

·         Anglický jazyk, - 60 minútový test (jedna úloha s dlhou odpoveďou)

Schválenie maturitných zadaní najneskôr do 31. marca 2017 aj so zoznamom učebných pomôcok.

FOTO z písomných maturitných skúšok 2017

                 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maturity 2015/2016

 

Ústna forma internej časti MS 2016

FOTO z teoretickej časti odbornej zložky maturitných skúšok 2016

 

Ústne skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, ústne skúšky z cudzích jazykov a teoretická časť odbornej zložky sa uskutoční v termíne od 23.5.2016 do 25.5.2016

Slávnostné otvorenie maturitných skúšok sa bude konať v pondelok 23.5.2016 o 8.00 hod. v zasadačke SSOŠ OOM, Vranovská 4, Bratislava za účasti predsedu školskej maturitnej komisie, predsedov predmetových maturitných komisií, pedagogických zamestnancov a maturantov.

Študijné voľno pre žiakov maturitných tried je od 16.5.2016 do 20.5.2016.

Priebeh ústnych maturitných skúšok podľa časového harmonogramu sa bude konať od 23.5.2016 do 25.5.2016.

Ku škole sú pripojení aj 2 žiaci zo Strednej odbornej školy technickej na Vranovskej ulici 4, Bratislava.

 

Slávnostné ukončenie maturitných skúšok a odovzdávanie vysvedčení absolventom bude 31.5.2016 v SSOŠ OOM, Vranovská 4, 851 01 Bratislava.

 

Praktická časť odbornej zložky MS 2016

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 9. mája 2016 - 11. mája 2016.

 

FOTO z praktickej časti odbornej zložky maturitných skúšok 2015

....

Dôležité termíny MATURITY 2016

30. september 2015 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.

15. október 2015 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

31. január 2016 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť iný termín na zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti:

15. marec 2016 - slovenský jazyk a literatúra

16. marec 2016 - anglický jazyk (B1 a B2)

 

Externá časť maturity 

Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

Slovenský jazyk a literatúra - 100 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).
Anglický jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.


Písomná forma internej časti 

Má podobu slohovej práce, ktorú žiaci píšu na vybranú tému (v prípade vyučovacích jazykov) alebo na vopred určenú tému (v prípade cudzích jazykov). Témy sú zadávané centrálne.

·         Slovenský jazyk a literatúra - 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)

·         Anglický jazyk, - 60 minútový test (jedna úloha s dlhou odpoveďou)

Schválenie maturitných zadaní najneskôr do 31. marca 2016 aj so zoznamom učebných pomôcok.

 

FOTO z písomných maturitných skúšok 2016

                                      

 

 

 


Maturity 2014/2015

Ústna forma internej časti MS 2015

FOTO z teoretickej časti odbornej zložky maturitných skúšok 2015

              

Ústne skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, ústne skúšky z cudzích jazykov a teoretická časť odbornej zložky sa uskutoční v termíne od 25.5.2015 do 26.5.2015

Slávnostné otvorenie maturitných skúšok sa bude konať v pondelok 25.5.2015 o 8.00 hod. v zasadačke SSOŠ, Vranovská 4, Bratislava za účasti predsedu školskej maturitnej komisie, predsedov predmetových maturitných komisií, pedagogických zamestnancov a maturantov.

Študijné voľno pre žiakov maturitných tried je od 18.5.2015 do 22.5.2015.

Priebeh ústnych maturitných skúšok podľa časového harmonogramu sa bude konať od 25.5.2015 do 26.5.2015.

Slávnostné ukončenie maturitných skúšok a odovzdávanie vysvedčení absolventom bude 1.6.2015 v SSOŠ, Vranovská 4, 851 01 Bratislava.

 

Praktická časť odbornej zložky MS 2015

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 12. mája 2015 a 13. mája 2015.

FOTO z praktickej časti odbornej zložky maturitných skúšok 2015

                          

Dôležité termíny MATURITY 2015

Prebehlo

30. september 2014 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.

15. október 2014 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

31. január 2015 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť iný termín na zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti:

17. marec 2015 - slovenský jazyk a literatúra

18. marec 2015 - anglický jazyk (B1 a B2)

 

Externá časť maturity 

Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

Slovenský jazyk a literatúra - 90 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).
Anglický jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.


Písomná forma internej časti 

Má podobu slohovej práce, ktorú žiaci píšu na vybranú tému (v prípade vyučovacích jazykov) alebo na vopred určenú tému (v prípade cudzích jazykov). Témy sú zadávané centrálne.

·         Slovenský jazyk a literatúra - 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)

·         Anglický jazyk, - 60 minútový test (jedna úloha s dlhou odpoveďou)

Schválenie maturitných zadaní najneskôr do 31. marca 2015 aj so zoznamom učebných pomôcok.

FOTO z písomných maturitných skúšok 2015

             


 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
    Vranovská 4, 851 01 Bratislava
  • +421 x 63812377 klapka 15
    0918 18 94 98

Fotoalbum