Navigácia

Vzor Zmluva o štúdiu

 

 

meno a priezvisko .................................................................................................................

narodený/á dňa:    ..................................................

s miestom trvalého bydliska: .................................................................................................

ako zákonný zástupca žiaka (ďalej len „zákonný zástupca")

a

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, so sídlom Vranovská 4, 851 01 Bratislava,

identifikačné číslo 42 254 647, (ďalej len „súkromná stredná odborná škola“),

zastúpená Ing. Svatopluk ŠKÁPÍK, riaditeľom školy

 

v súlade s ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka uzatvárajú túto zmluvu:

 

 

Čl. I

Úvodné ustanovenia

 

Vzhľadom na to, že,

 1. súkromná stredná odborná škola poskytuje výchovu a vzdelanie v študijnom odbore. úspešným absolvovaním posledného ročníka štvorročného vzdelávacieho programu študijného odboru vzdelávania v súkromnej strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou, žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne); dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške, ku ktorému vydá súkromná stredná odborná škola dodatok, ktorý obsahuje podrobnosti o absolvovanom vzdelávacom programe;
 2. poskytovanie výchovy a vzdelania v študijnom odbore súkromnou strednou odbornou školou je spoplatnené poplatkami;
 3. zákonný zástupca berúc, do úvahy spoplatnenie poskytovania výchovy a vzdelania v študijnom odbore poplatkami, má záujem, aby žiak získal úplné stredné odborné vzdelanie na súkromnej strednej odbornej škole;
 4. súkromná stredná odborná škola má záujem za poplatky poskytovať výchovu a vzdelanie žiakovi v  študijnom odbore;

zmluvné strany uzavreli za daného právneho a skutkového stavu túto zmluvu.

 

Čl. II

Definície

 

poplatky:  je spoločné označenie pre školné za prvý školský rok, školné za ďalšie školské roky, zápisné a príspevok za vykonanie komisionálnej skúšky;

príspevok za vykonanie komisionálnej skúšky: je príspevok od zákonného zástupcu na úhradu nákladov vynaložených súkromnou strednou odbornou školou v súvislosti s vykonaním komisionálnej skúšky žiaka, ktorý sa platí v lehote určenej v tejto zmluve a spôsobom a vo výške určenej v Smernici o poplatkoch;

Rozhodnutie o prijatí: je rozhodnutie riaditeľa súkromnej strednej odbornej školy o prijatí žiaka na štúdium na súkromnej strednej odbornej škole; 

Smernica o poplatkoch: je interný predpis súkromnej strednej odbornej školy (do 31. 8. 2012 označený tiež ako „Organizačný poriadok“), ktorý o. i. záväzne určuje výšku poplatkov a ktorý je zverejnený na mieste na to určenom súkromnou strednou odbornou školou;

súkromná stredná odborná škola: je súkromná stredná odborná škola, ktorá poskytuje výchovu a vzdelanie v študijnom odbore, tak ako je definovaná v záhlaví tejto zmluvy;

školné za prvý školský rok: je príspevok od zákonného zástupcu na úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie žiaka v študijnom odbore, ktorý sa platí vo výške, spôsobom a v lehote  určenými v Smernici o poplatkoch, ako aj v Rozhodnutí o prijatí; pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že v prípade rozporu medzi lehotou určenou pre zaplatenie školného za prvý školský rok v Rozhodnutí o prijatí a lehotou určenou pre zaplatenie školného za prvý školský rok v Smernici o poplatkoch, je rozhodujúca lehota určená pre zaplatenie školného za prvý školský rok v Rozhodnutí o prijatí

školné za ďalšie školské roky: je príspevok od zákonného zástupcu na úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie žiaka v študijnom odbore, ktorý sa platí za každý školský rok nasledujúci po prvom školskom roku vo výške, spôsobom a v lehote určenými v Smernici o poplatkoch

školský rok: je obdobie, v ktorom súkromná stredná odborná škola poskytuje výchovu a vzdelanie v študijnom odbore, ktoré sa začína 1. 9. príslušného kalendárneho roka a ktoré sa končí 31. 8. nasledujúceho kalendárneho roka

študijný odbor: je študijný odbor s kódovým označením 92456 zameraný na ochranu osôb a majetku

zákonný zástupca: je zákonným zástupcom žiaka tak, ako je definovaný v záhlaví tejto zmluvy

zápisné: je jednorazový poplatok, ktorý sa platí vo výške, spôsobom a v lehote určenými v Smernici o poplatkoch ako aj v Rozhodnutí o prijatí; pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že v prípade rozporu medzi lehotou určenou pre zaplatenie zápisného v Rozhodnutí o prijatí a lehotou určenou pre zaplatenie zápisného v Smernici o poplatkoch, je rozhodujúca lehota určená pre zaplatenie zápisného v Rozhodnutí o prijatí

zmluvné strany: je spoločné označenie pre zákonného zástupcu a súkromnú strednú odbornú školu

žiak: je ............................................................................. (meno a priezvisko), narodený dňa: ........................................... s miestom trvalého bydliska: .............................................,                                                        ..........................................ktorý bol prijatý do súkromnej strednej odbornej školy na štúdium v študijnom odbore.

 

Čl. III

Predmet zmluvy

 

zákonný zástupca sa zaväzuje, že po dobu trvania tejto zmluvy bude platiť súkromnej strednej odbornej škole poplatky.

 

 

Čl. IV

poplatky a platobné podmienky

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že za poskytovanie výchovy a vzdelania žiakovi v študijnom odbore súkromnou strednou odbornou školou sa zákonný zástupca zaväzuje platiť súkromnej strednej odbornej škole školné za prvý školský rok a školné za ďalšie školské roky. zákonný zástupca sa zaväzuje zaplatiť školné za prvý školský rok vo výške, spôsobom a v lehote  určenými v Smernici o poplatkoch ako aj v Rozhodnutí o prijatí; pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že v prípade rozporu medzi lehotou určenou pre zaplatenie školného za prvý školský rok v Rozhodnutí o prijatí a lehotou určenou pre zaplatenie školného za prvý školský rok v Smernici o poplatkoch, je rozhodujúca lehota určená pre zaplatenie školného za prvý školský rok v Rozhodnutí o prijatí. zákonný zástupca sa zaväzuje zaplatiť školné za ďalšie školské roky vo výške, spôsobom a v lehote  určenými v Smernici o poplatkoch.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že zákonný zástupca sa zaväzuje zaplatiť súkromnej strednej odbornej škole Zápisné, a to vo výške, spôsobom a v lehote určenými v Smernici o poplatkoch ako aj v Rozhodnutí o prijatí; pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že v prípade rozporu medzi lehotou určenou pre zaplatenie Zápisného v Rozhodnutí o prijatí a  lehotou určenou pre zaplatenie Zápisného v Smernici o poplatkoch, je rozhodujúca lehota určená pre zaplatenie Zápisného v Rozhodnutí o prijatí.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že zákonný zástupca sa zaväzuje zaplatiť súkromnej strednej odbornej škole Príspevok za vykonanie komisionálnej skúšky vo výške určenej v Smernici o poplatkoch najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia termínu komisionálnej skúšky súkromnou strednou odbornou školou.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že výška poplatkov zaplatená podľa tohto článku tejto zmluvy je dohodnutá bez ohľadu na to, či súkromná stredná odborná škola poskytovala v príslušnom školskom roku výchovu a vzdelanie žiakovi celý školský rok, alebo len jeho časť, a to z dôvodov, za ktoré súkromná stredná odborná škola nezodpovedá.
 5. Peňažný záväzok zákonného zástupcu zaplatiť poplatky podľa tejto zmluvy, platený prostredníctvom banky, je splnený pripísaním príslušnej sumy poplatkov v prospech bankového účtu súkromnej strednej odbornej školy.

 

 

Čl. V

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zákonný zástupca poruší povinnosť zaplatiť školné za ďalšie školské roky podľa čl. IV bod 1. tretia veta tejto zmluvy alebo Príspevok za vykonanie komisionálnej skúšky podľa čl. IV bod 3. tejto zmluvy a do 7 dní po písomnom upozornení na tento nedostatok zo strany súkromnej strednej odbornej školy nezjedná nápravu, zaväzuje sa zaplatiť súkromnej strednej odbornej škole zmluvnú pokutu vo výške 150 EUR (slovom jednostopäťdesiat eur).
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty vznikne len za podmienky, že súkromná stredná odborná škola písomne vyzve zákonného zástupcu na zaplatenie zmluvnej pokuty; táto pohľadávka je potom splatná v lehote splatnosti 15 dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty zákonnému zástupcovi. Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety nie je dotknuté právo súkromnej strednej odbornej školy na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti zákonného zástupu zabezpečenej zmluvnou pokutou. zákonný zástupca je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu aj keď porušenie povinnosti nezavinil.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude zákonný zástupca v omeškaní so zaplatením školného za ďalšie školské roky (alebo jeho časti) alebo Príspevku za vykonanie komisionálnej skúšky (alebo jeho časti), zaplatí súkromnej strednej odbornej škole úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania so zaplatením poplatkov.

 

Čl. VI

Ďalšie dojednania

 

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať po­treb­nú súčinnosť a vzájomne sa informovať o ďalších skutočnos­tiach potreb­ných pre plnenie ich záväzkov z tejto zmluvy, oznamovať si včas dôleži­té okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať vplyv na ich spoluprácu a plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy.
 2. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, ibaže preu­káže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnos­ťami vyluču­júcimi zodpovednosť.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že súkromná stredná odborná škola je oprávnená jednostranne meniť a dopĺňať Smernicu o poplatkoch; Zmluvné strany sa dohodli, že súkromná stredná odborná škola je oprávnená jednostranne meniť výšku poplatkov a určovať novú výšku poplatkov v Smernici o poplatkoch. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že Smernica o poplatkoch, ako aj akákoľvek jej zmena alebo doplnenie je oznamovaná zákonnému zástupcovi zverejnením na mieste na to určenom súkromnou strednou odbornou školou a týmto okamihom nadobúda účinnosť. Smernica o poplatkoch sa považuje za prílohu a záväznú a neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. zákonný zástupca výslovne a neodvolateľne súhlasí so spôsobom zmeny znenia, ako aj dopĺňania Smernice o poplatkoch, ako aj tomu zodpovedajúcemu postupu súkromnej strednej odbornej školy podľa tohto bodu tejto zmluvy.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že nezaplatenie školného za Prvý školský rok podľa čl. IV bod 1. druhá veta alebo Zápisného podľa čl. IV bod 2. tejto zmluvy sa považuje za dôvody, na základe ktorých je Rozhodnutie o prijatí neplatné, v dôsledku čoho žiak nie je prijatý na štúdium na súkromnej strednej odbornej škole. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že nezaplatenie školného za ďalšie školské roky podľa čl. IV bod 1. tretia veta sa považuje za dôvod predčasného ukončenia poskytovania výchovy a vzdelania žiakovi v študijnom odbore, pričom súkromná stredná odborná škola je oprávnená vylúčiť žiaka zo štúdia v študijnom odbore na súkromnej strednej odbornej škole. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že nezaplatenie Príspevku za vykonanie komisionálnej skúšky podľa čl. IV bod 3. tejto zmluvy sa považuje za dôvod, na základe ktorého nebude žiak pripustený k vykonaniu komisionálnej skúšky.
 5. zákonný zástupca sa zaväzuje plniť všetky povinnosti z tejto zmluvy, a to najmä povinnosť platiť poplatky aj po dovŕšení plnoletosti žiaka a dovŕšenie plnoletosti žiaka nemá vplyv na práva a povinnosti zákonného zástupcu z tejto zmluvy.
 6. zákonný zástupca podpisom Zmluvy prejavuje súhlas v účasťou žiaka na akciách organizovaných školou v zmysle štátom schváleného školského vzdelávacieho programu. Na všetky iné akcie škola bude vyžadovať písomný súhlas zákonného zástupcu.
 7. zákonný zástupca súhlasí s psychologickým testovaním počas štúdia žiaka. Získané informácie a práca  s nimi podliehajú mlčanlivosti v zmysle zákona č.199/1994 Z.z.. Informácie budú využité výhradne v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu školským psychológom.

 

 

Čl. VII

Trvanie Zmluvy

 

 1. Táto zmluva sa uzatvára na čas určitý, a to odo dňa jej uzavretia Zmluvnými stranami do dňa vydania vysvedčenia o maturitnej skúške žiakovi súkromnou strednou odbornou školou, ku ktorému vydá súkromná stredná odborná škola dodatok, ktorý obsahuje podrobnosti o absolvovanom vzdelávacom programe alebo do okamihu márneho uplynutia lehoty pre zaplatenie Zápisného podľa čl. IV bod 2. tejto zmluvy a školného za prvý školský rok podľa čl. IV bod 1. druhá veta tejto zmluvy zákonným zástupcom.
 2. Pred uplynutím dohodnutej doby podľa bodu 1. tohto článku tejto zmluvy sa zmluvný vzťah založený touto zmluvou môže skončiť dohodou Zmluvných strán (článok 6. časť A druhá odrážka Smernice o poplatkoch), odstúpením súkromnej strednej odbornej školy od tejto zmluvy podľa bodu 3. až 5. tohto článku tejto zmluvy alebo výpoveďou tejto zmluvy zákonným zástupcom podľa bodu 6. a 7. tohto článku tejto zmluvy.
 3. súkromná stredná odborná škola je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch uvedených v článku 6. časť B Smernice o poplatkoch, ako aj v prípade, ak zákonný zástupca poruší svoj záväzok zaplatiť školné za ďalšie školské roky podľa čl. IV bod 1. tretia veta tejto zmluvy.
 4. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí v ňom byť uvedený dôvod a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane. Dôsledky odstúpenia od tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 5. Odstúpením od tejto zmluvy nezanikajú ustanovenia o zmluvnej pokute, o náhrade škody a iné ustanovenia, ktoré podľa vôle zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú pretrvať aj po zániku tejto zmluvy.
 6. zákonný zástupca je oprávnený v súlade s článkom 6. časť A prvá odrážka Smernice o poplatkoch vypovedať túto zmluvu v prípade, ak žiak prestupuje na inú strednú školu alebo z dôvodu zanechania štúdia žiakom na súkromnej strednej odbornej škole.
 7. Výpovedná lehota je 10 dní. Výpoveď musí mať písomnú formu, musí byť doručená súkromnej strednej odbornej škole a musí byť v nej uvedený dôvod výpovede, inak je neplatná. Výpovedná lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede súkromnej strednej odbornej škole.

 

Čl. VIII

Povinnosť mlčanlivosti

 

     Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti s touto zmluvou a označia ich ako dôverné alebo z ktorých povahy bude vyplývať, že ide o dôverné informácie, použijú len v súvislosti s plnením svojich záväzkov a výkonom svojich práv podľa tejto zmluvy alebo pri zabezpečovaní ochrany svojich práv podľa tejto zmluvy a nepoužijú ich v rozpore s ich účelom; za porušenie tejto povinnosti sa však nepovažuje poskytnutie informácií tretím osobám v prípadoch a v rozsahu stanovenom právnymi predpismi alebo tretím osobám, ktoré sú alebo budú (na základe zákona alebo na základe dohody so Zmluvnou stranou, ktorá informácie poskytuje) viazané mlčanlivosťou. Tento záväzok mlčanlivosti a utajenia platí i po zániku tejto zmluvy.

 

Čl. IX

 •  
 1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa rozumie doručenie písomností doporučene poštou na adresu určenú podľa bodu 2. tohto článku tejto zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne poštou vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.
 2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy, ktoré sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil nové sídlo, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
 3. Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou doručuje inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 2. tohto článku tejto zmluvy, ak sa na tomto mieste Zmluvná strana v čase doručenia zdržuje.

        

 

Čl. X

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1. Zmena tejto zmluvy je s výnimkou podľa. čl. VI bod 3. tejto zmluvy možná len písomnou dohodou Zmluvných strán.

2. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje prísluš­nými ustanove­niami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi.

3. Ak niektoré us­tanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo nes­kôr stratia účin­nosť, nie je tým dotknutá platnosť ostat­ných usta­novení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vy­plnenie me­dzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmy­s­lu a účelu tejto zmlu­vy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania Zmluvnými strana­mi.

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo Zmluv­ných strán.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečíta­li, jej obsahu porozu­meli a na znak toho, že obsah tej­to zmluvy zodpovedá ich sku­točnej a slobodnej vôli, ju pod­písali.

 

V Bratislave, dňa .....................................

                                                                                                               

zákonný zástupca

 

 

 

 

 

 

 Ing. Svatopluk  ŠKÁPÍK

riaditeľ školy

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
  Vranovská 4, 851 01 Bratislava
 • +421 x 63812377 klapka 15
  0918 18 94 98

Fotoalbum