Navigácia


 • 1. týždeň (05. 12. 2016 – 09. 12. 2016) 

  2. týždeň (13. 03. 2017 – 17. 03. 2017)

  3. týždeň (22. 05. 2017 - 26. 05. 2017)
  25.01.2017 23:55 | viac »
 • Odborná prax v školskom roku 2015/2016

  Do galérie Odborná prax 2016 boli pridané fotografie.

  Na základe skúseností, poznatkov a  osvedčených metód sme v spolupráci s SKSB zorganizovali a postupne realizujeme 3 týždenné bloky odbojnej praxe vo vybraných firmách – SBS. Program, harmonogram a náplň praxe sme prispôsobili možnostiam a najmä zvýšenému záujmu študentov, ako aj firiem, ktoré sa veľmi aktívne a kvalitne podieľajú na tejto dôležitej zložke prípravy na strednej odbornej škole ochrany osôb a majetku.

  Poďakovanie patrí prezidentovi a predstavenstvu SKSB za ich pomoc a vhodne usmernený výber firiem a námety na skvalitnenie procesu tejto prípravy.  V tomto školskom roku realizujeme prax u piatich subjektov menovite : Secure W control Hattalova 12/A BA, RAVI – Drotárska cesta 9 BA, SECAR Hattalova 12/A BA, ktorí sa úspešne a efektívne podieľali na zabezpečovaní praxe aj v minulých rokoch a stáli pri zrode tejto formy praktickej prípravy – za čo im patrí špeciálne poďakovanie. V tomto roku máme aj nových odborných partnerov – Securitas Sk – Račianská 66 BA a Výcvikové školiace  stredisko balistiky a CO – HUNTER club Prešovská 45 BA. Obe firmy sa zodpovedne a aktívne zapojili do procesu realizácie praxe našich študentov a poďakovanie patrí určite aj im.

  Stručný prehľad realizovaných dvoch týždenných blokov odbornej praxe:

  1. týždeň (31.11. – 4.12. 2015) bol oboznamovací a štartovací pre žiakov aj firmy, urobili sa základné vstupy, poučenia, oboznámenie s činnosťou a základnými úlohami v jednotlivých firmách a na ich pracoviskách.
  Na strelnici Hunter club prebehlozákladné a veľmi dôležité školenie a poučenie pre manipuláciu so zbraňami, bezpečnostnými pravidlami a zásadami na strelnici a pri výcviku, na ktoré boli žiaci priebežne pripravovaním už v škole. Príprava bolazakončená prípravným cvičením v streľbe -oboznamovacou streľbou.

  2.týždeň (14.3. – 18.3. 2016) – v tomto bloku nadviazali vo firmách na predchádzajúce témy, poznatky a skúsenosti. V jednotlivých firmách sa venovali vlastnej problematike výkonu a praktickým činnostiam pri ochrane osôb a majetku na úseku súkromnej bezpečnosti. Na strelnici Hunter club prebehol zdokonaľovací výcvik  s krátkymi zbraňami a cvičné streľby v počte 6 hodnotených streleckých cvičení – prevažne mierenej streľby kombinovanej  so základnou manipuláciou so zbraňou.

   

  Hodnotenie zo strany firiem,  vedúcich praxe a inštruktorov bolo prevažne pozitívne. Druhý týždeň bol poznačený neúčasťou jednotlivcov v určených skupinách spôsobenou nárastom  chrípkových ochorení. Záujem zo strany študentov bol vysoký, najpozitívnejšie ohlasy boli na výcvik na strelnici a odbornú prípravu a prednášky v RAVI ( zdroj – záznamy študentov z praxe).

  Celkovo hodnotíme priebeh, obsah a prístup vo všetkých firmách za veľmi profesionálny, efektívny  a vysoko odborný. 

  Posledný – záverečný týždeň praxe prebehne v mesiaci máj a príprava spolu s výcvikom by mali určitým spôsobom gradovať a súčasne poskytnúť spätnú väzbu o celkovom priebehu, efektivite a výsledkoch odbornej praxe v tomto školskom roku.


  Bratislava - Apríl 2016 

  Ing. Svatopluk Škápík

  riaditeľ SSOŠ OOM

  22.04.2016 16:48 | viac »
 • Realizácia odbornej praxe v školskom roku 2014/2015 - VYHODNOTENIE

  Do galérie Odborná prax 2015 boli vložené fotografie.

  Na základe skúseností a poznatkov  pilotného projektu (odborná prax v bezpečnostných zložkách) sa podarilo naplánovať, zabezpečiť a zrealizovať odbornú prax pre študentov SSOŠ OOM v školskom roku 2014/15 pod záštitou stavovskej organizácie – Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti (SKSB) v spolupráci s vybranými spoločnosťami:

  WOP s.r.o., Secure W control a.s., Secar s.r.o., RAVI s.r.o. a Securiton Servis s.r.o.

  V navrhnutých a schválených  dokumentoch sa v zmysle zmluvy podpísanej  riaditeľom školy a konateľmi spoločností   stanovili  základné ciele odbornej prípravy a výcviku v tomto školskom roku.

  Odborná prax – odborné exkurzie a praktický výcvik boli rozdelené do troch samostatných blokov – týždňov: 1. blok od 10.11. do 14.11. 2014, 2. blok od 16.3. do 20.3. 2015 a 3. blok od 25.5. do 29.5.2015. Praxe  a odborného  výcviku sa zúčastnili študenti dvoch tried III. ročníka SSOŠ OOM.

  Stručná charakteristika jednotlivých blokov :

  V prvom a druhom bloku/týždni: boli študenti rozdelení do 4 skupín a sa striedali postupne na pracoviskách v štyroch uvedených spoločnostiach. Študenti sa stretli s bezpečnostnými technológiami, navštívili pracoviská centrálnej ochrany a registrácie poplachov. V reálnom čase mohli pozorovať  a čiastočne hodnotiť prácu strážnej služby, profesionálny prístup, kontrolovať predpísanú ústroj, využitie pracovného času a pod. Vyskúšali si cvičné výjazdy do narušených objektov, mali možnosť vidieť činnosť zásahových skupín a taktiku ich činnosti, služobné postupy a služobné zásahy. Veľmi pozitívne študenti hodnotili výcvik v používaní služobných zbraní a cvičnú streľbu. Tento výcvik  v streleckej príprave prebiehal pod vedením skúsených inštruktorov a  priamo nadväzoval na systém prípravy v škole. Za kvalitný a profesionálny prístup vďačíme najmä p. Brunovskému o Streleckej akadémie a p. Janegovi s Ravi. Študenti absolvovali aj teoretické prednášky a informácie o činnosti SBS, nových trendoch,  legislatíve a pracovných pozíciách a možnostiach ich ďalšieho uplatnenia.

  V treťom záverečnom bloku sa činnosť sústredila na záverečný modul streleckej prípravy zakončený hodnotenými cvičeniami a streleckým parkúrom. Dôraz bol položený aj na taktickú prípravu a praktický nácvik vybraných situácií, taktiku vlastnej bezpečnosti a ochrany VIP osôb.

  Dokumentácia: každá skupina mala triednu knihu, zoznam skupiny a evidenciu účasti. Niektorí vedúci výcviku  zapísali aj známky (hodnotenie jednotlivcov). Všetci študenti spracovali po ukončení každej časti praxe služobný záznam o priebehu praxe, ktorý bol súčasťou ich hodnotenia.

  Hodnotenie a poznatky jednotlivých firiem boli prevažne pozitívne, bez konštatovaní vážnych nedostatkov v BOZP a disciplíne, účasť žiakov bola veľmi dobrá, aktivita a záujem zodpovedal očakávaniu, žiaci preferovali viac praktické činnosti a ukážky. Niektoré nedostatky spojené s dochádzkou jednotlivcov sa riešili v spolupráci s vedením školy. Na odbornej praxi a výcviku nedošlo k žiadnym závažným narušeniam disciplíny, BOZP ani zraneniam. Stanovené ciele  a úlohy boli splnené, koncepcia a rámcový program naplnený a vhodne prispôsobený potrebám školy a praxe.

  Celkovo môžeme hodnotiť organizáciu, prípravy a samotný priebeh veľmi pozitívne. Poďakovanie  patrí jednotlivým firmám a určeným odborným vedúcim a inštruktorom za vynaložené úsilie,  záujem a čas  venovaný študentom našej školy s cieľom skvalitniť praktickú prípravu a odborný výcvik.

  Záverom môžeme konštatovať, že spolupráca SSOŠ OOM so Slovenskou komorou súkromnej bezpečnosti a jednotlivými spoločnosťami je významnou zložkou  prepojenia teórie a praxe a jasnou cestou pre kvalitné odborné vzdelávanie v nadväznosti na požiadavky praxe. Veríme, že spolupráca bude pokračovať aj v nasledujúcom období a prehĺbi sa a rozšíri aj do ďalších oblastí.


  Bratislava  jún  2015                                                                    Ing. Svatopluk Škápík

                                                                                                          riaditeľ školy

   

  17.06.2015 16:52 | viac »
 • REALIZÁCIA ODBORNEJ PRAXE v školskom roku 2014/2015

  Do galérie Odborná prax 2014 boli pridané fotografie.

  Odborná bezpečnostná prax pre žiakov 3 ročníka SSOŠ bude v školskom roku 2014/2015 prebiehať v nasledovných termínoch:

  1.termín (týždeň) NOVEMBER               10.11. 2014 – 14.11. 2014

  2.termín (týždeň) MAREC                      16.03..2015 – 20.03. 2015

  3.termín (týždeň) MÁJ                            25.05.2015 – 29.05. 2015 

   

  Na základe úspešného pilotného projektu (odborná prax v bezpečnostných zložkách) sa podarilo naplánovať a zabezpečiť odbornú prax v školskom roku 2014/15 pod záštitou stavovskej organizácie – Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti (SKSB) v spolupráci s vybranými spoločnosťami: WOP s.r.o., Secure Wcontrol a.s., Secar s.r.o., RAVI s.r.o.

  a Securiton Servis s.r.o. Na základe zmluvy podpísanej riaditeľom školy a konateľmi spoločností  bola spoločne vypracovaná  koncepcia, harmonogram  a stanovené základné ciele odbornej prípravy a výcviku v tomto školskom roku.

  Praxe, odborných exkurzií a praktického výcviku sa zúčastňujú študenti dvoch tried III. ročníka v troch týždenných blokoch. Prvý blok – týždeň sa úspešne realizoval od 10.11.2014 do 14.11.2014. Na základe reakcií, hodnotení a písomných správ odborných vedúcich ako aj študentov môžeme hodnotiť tento prvý blok odbornej praxe ako úspešný.

  V druhom a treťom týždni nadviažu jednotlivé firmy na prebranú tematiku a prehĺbia –upevnia získané znalosti a skúsenosti.

  Stručná charakteristika 1. týždňa: študenti rozdelení do 4 skupín sa striedali postupne na pracoviskách v štyroch uvedených spoločnostiach. Najzaujímavejší bol určite výcvik v streleckej príprave pod vedením skúsených inštruktorov. Ale cenné a potrebné boli aj ostatné zamestnania a praktická činnosť vo firmách, kde sa študenti  stretli s bezpečnostnými technológiami, navštívili pracoviská – centrálnej ochrany a registrácie poplachov. V reálnom čase mohli pozorovať prácu strážnej služby, prácu výjazdovej skupiny na stráženom objekte a pod. Niektoré teoretické prednášky a vstupy študentov zaujali viacej niektoré menej. Celkovo, ale patrí poďakovanie jednotlivým firmám a určeným odborným vedúcim za vynaložené úsilie a záujem odovzdať študentom maximum informácií, vedomostí, zručností a skúseností.

  Záverom môžeme konštatovať, že spolupráca školy a firiem ako aj  prepojenie teórie a praxe sú nevyhnutnou súčasťou odborného vzdelávania. Oficiálny projekt tzv. “duálneho vzdelávania“ je vlastne len návratom k osvedčeným a vyskúšaným metódam a postupom z nedávnej minulosti.


  Bratislava  november 2014                                                                   Ing. Svatopluk Škápík

                                                                                                                   riaditeľ školy

  11.01.2015 10:38 | viac »
 • ODBORNÁ PRAX v bezpečnostných zložkách – PILOTNÝ PROJEKT

  V školskom roku 2013/2014 sa podarilo na základe čiastočných úprav v legislatíve ale  najmä vďaka  ústretovosti a záujmu stavovskej organizácie – Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti(SKSB) spustiť spoločný projekt – odborná prax žiakov strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku  (SSOŠ OOM) v neštátnych bezpečnostných zložkách. 

  Na základe dohôd  medzi riaditeľom školy a konateľmi spoločností  pôsobiacich v oblasti súkromnej bezpečnosti bola spoločne vypracovaná  koncepcia a stanovené základné ciele tohto pilotného projektu. 

  V 2. polroku školského roka 2013/2014 ( v mesiacoch marec – máj 2014 )  žiaci III. a IV. ročníka  postupne vykonávali odbornú prax a odborné exkurzie na vybraných pracoviskách. Pod vedením odborných inštruktorov a zamestnancov jednotlivých subjektov boli postupne oboznamovaní s širokou problematikou odborných a špecializovaných činností pri zabezpečovaní  fyzickej ochrany a pátrania, odbornej prípravy a poradenstva ako aj s modernými  technológiami a používanými postupmi. Veľký význam bol kladený najmä na oblasť zákonnosti a odbornej  legislatívy. 
  Špeciálne poďakovanie patrí konateľom a odborným zamestnancom, inštruktorom a školiteľom spoločností :
  WOP s.r.o., Secure W control a.s., Secar s.r.o., RAVI s.r.o., SIA s.r.o. Menovite: PhDr. Jozef Sedlák, Ing. Imrich Vaváček, Mgr. Štefan Janis  a p. Ján Vaškovič.
  Zvláštne poďakovanie patrí prezidentovi SKSB Ing. Imrichovi Vaváčkovi.
  Na základe vyhodnotenia tohto projektu budú stanovené priority a jasné ciele pre systematickú odbornú  prípravu žiakov   v nasledujúcich školských rokoch.
   
   
                                                                        Ing. Svatopluk Škápík
                                                                         Riaditeľ SSOŠ OOM
   
  11.07.2014 15:46 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
  Vranovská 4, 851 01 Bratislava
 • +421 x 63812377 klapka 15
  0918 18 94 98

Fotoalbum