Navigácia

História školy

 1. VZNIK ŠKOLY:

Škola bola zaradená do siete škôl od 1.septembra  2007 (rozhodnutím MŠ SR zo dňa 16.5. 2007) a súčasne bola na základe žiadosti zaradená do projektu experimentálneho overovania študijného odboru 9245 6 – OCHRANA OSÔB A MAJETKU.

 1. Názov školy: Pôvodný názov školy bol oficiálne zaregistrovaný ako Súkromná stredná odborná škola Vranovská 4,  851 01  Bratislava.

Postupne sa začal pripojovať „prívlastok“ a  názov školy sa menil na  SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OCHRANY OSÔB A MAJETKU (skratka SSOŠ OOM) . V roku 2014  požiadalo vedenie školy MŠ SR o doplnenie názvu školy, tak aby oficiálny názov školy mohol byť uvádzaný s týmto prívlastkom a žiadosti bolo vyhovené.

 1. Zriaďovateľ školy: Security management s.r.o. Bratislava, konateľom: Ing. Štefan Kurilla – odborník a majster v oblasti bojových umení. Zriaďovateľ vydal zriaďovaciu listinu školy s dátumom 26.8. 2008.
 2. Prví žiaci nastúpili do našej školy v septembri 2008 (prvý školský rok 2008/2009).
 3. Vedenie školy (riaditeľ a zástupca riaditeľa): Prvým riaditeľom školy bol Mgr. J. Malaník, ktorý pôsobil v škole od roku 2008 do roku 2011. Od roku 2011 do roku 2013 pôsobil v škole riaditeľ Ing. Jozef Gandžala.

V súčasnej dobe (od 1.12. 2013)  je riaditeľom školy Ing. Svatopluk Škápík.

Zástupca riaditeľa Ing. Milan Strojný bol ustanovený do funkcie v roku 2014. 

 1. Stručná charakteristika školy:

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku vznikla ako  PRVÁ a JEDINÁ škola tohto typu na Slovensku. Škola v študijnom odbore ochrana osôb a majetku  pripravuje žiakov pre výkon povolaní v bezpečnostných zložkách (SBS, Policajný zbor, obecná polícia, vojenská polícia, armáda a pod.)

Absolventi školy spĺňajú všeobecné aj odborné kritériá pre prácu v týchto zložkách, prípadne môžu pokračovať  v štúdiu na vysokej škole.

Štúdium je  4-ročné, organizované dennou formou, zakončené maturitnou skúškou.

V škole študujú chlapci aj dievčatá (25 - 33 % dievčat ).

 1. Poskytnutý stupeň vzdelania:

  úplné stredné odborné vzdelanie(ISCED 3A)

 1. Prijímanie na štúdium:
 2. Do prvého ročníka sú prijímaní absolventi 9. triedy ZŠ po splnení prijímacích podmienok.
 3. Prijímacia skúška pozostáva z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky).  
 4. Talentové skúšky pozostávajú zo  série psychotestov a preskúšanie všeobecných pohybových zručností.
 5. Školský vzdelávací program bol  koncipovaný a pripravený v spolupráci s odbornými garantmi ako sú Ministerstvo vnútra SR, Slovenská komora súkromnej bezpečnosti, Inštitút odborného vzdelávania. Na ŠkVP spolupracovali odborníci z praxe (polícia, obecná polícia, vojenská polícia, SBS, armáda SR).
 6. Odborná príprava a praktický výcvik sú zamerané na potreby a požiadavky bezpečnostných a ozbrojených zložiek v oblastiach ako sú právo, príslušná legislatíva a odborné právne normy, kriminalistika, ochrana osôb a majetku, špeciálna bezpečnostná príprava, psychologická príprava a komunikácia, etika práce v bezpečnostných zložkách – sociálne psychologický výcvik, poradová príprava a služobné predpisy,  odborná prax je realizovaná externou formou u spoločností pôsobiacich v oblasti súkromnej bezpečnosti. Odborná príprava sa rozvíja aj na základe odbornej a metodickej pomoci SOŠ PZ v Pezinku.
 7. Maturitné skúšky - Prvé maturity sa uskutočnili v školskom roku 2011/12, do roku 2013/14 maturovali úspešne spolu  tri  triedy, počet úspešných absolventov je 45.   Maturity prebiehajú podobne ako na bežných stredných odborných školách, písomnou a ústnou formou, špecifická je oblasť praktickej maturity, kde sa prezentujú žiaci v oblasti profesijnej sebaobrany, taktiky a praktických zásad služobných zákrokov (zásahov).
 8. Partnerstvo a spolupráca sa postupne sa rozvíjala a formovala, spomenúť treba najmä   s policajnú  školu v Pezinku (SOŠ PZ), iné policajné útvary (ÚOU, NaKa, odbor kynológie...) V oblasti súkromnej bezpečnosti sa rozbehla úspešná spolupráca so Slovenskou komorou súkromnej bezpečnosti (SKSB) a s firmami  ako sú WOP, RAVI, SIA, G4S. Spolupracujeme s organizáciami zaoberajúcimi sa výcvikom a odbornou prípravou, v oblasti vzdelávania spolupracujeme okrem spomínanej SOŠ PZ aj  s Technickou univerzitou v Žiline, v zahraničnej spolupráci s partnerskými školami v ČR. Škola získala postupne aj ochotných sponzorov a darcov .
 9. Úspechy, súťaže aktivity školy: Žiaci aj učitelia sú od vzniku školy vysoko aktívny a iniciatívni. Škola sa zapojila postupne do celej rady súťaží, prezentácií a odborných, ale aj kultúrne  spoločenských akcií. Spomeňme najmä zabezpečovanie a ukážky pri Večere bojových umení, W5 (majstrovstvách  sveta v kickboxe), strelecké súťaže SBS s medzinárodnou účasťou, vystúpenia a organizačná pomoc pri iných podobných športových podujatiach, spoločné cvičenia s Lynx commandom, odborný výcvik a výcvik v prežití v sťažených prírodných podmienkach. Zo spoločenských akcií vystúpenia a prezentácie pri Dňoch Petržalky, program pre seniorov, organizačná pomoc pri akcii „Vankúšobranie“, odborné výstavy IDEB a pod. Škola pravidelne organizuje dni otvorených dverí s bohatým programom, žiaci kvalitne prezentujú školu a školský vzdelávací program pri akciách JUVYR, Mladý tvorca v Nitre. Niektorí žiaci aj učitelia sú aktívni vrcholoví  športovci v oblasti úpolových športov. V škole učí mimo iné majster sveta v thajskom boxe, reprezentant SR v jude, žiaci získavajú ocenenia na Slovensku aj v zahraničí.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
  Vranovská 4, 851 01 Bratislava
 • +421 x 63812377 klapka 15
  0918 18 94 98

Fotoalbum