Navigácia

 • Deň otvorených dverí 28.11.2018

  Deň otvorených dverí 28.11.2018

  Dni otvorených dverí sa konajú:

  DOD so sprievodným programom

  25.10.2018 9.00 - 13.00 hod.

  28.11.2018 9.00 - 13.00 hod. 

   

  Prehliadky školy sa konajú:

  13.11.2018  7.30 -12.00 hod.

  20.11.2018  7.30 -12.00 hod.

  04.12.2018  7.30 -12.00 hod.

  11.12.2018  7.30 -12.00 hod.

  15.01.2019  7.30 -12.00 hod.

  22.01.2019  7.30 -12.00 hod.

  29.01.2019  7.30 -12.00 hod.

  ___________________________________________________________

  Pozvánka

  Deň otvorených dverí

   

  Pozývame Vás na Deň otvorených dverí Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku

   

  dňa 28. NOVEMBRA 2018

  v termíne od 9.00 h. do 13.00 h.

  v sídle školy - Vranovská 4, 851 01  Bratislava

   

  Sprievodné akcie:

  ukážky policajnej kynológie

  prezentácia vojenskej polície

  ukážky bojových umení

  profesijná sebaobrana

  prezentácia školy

  možnosť zastrieľať si na laserovej strelnici

  ukážky pomôcok odborných predmetov

  miesto činu

   

  Školu je možné navštíviť v akomkoľvek termíne aj mimo dní otvorených dverí po predchádzajúcej dohode so zástupcom riaditeľa školy.

   

  Srdečne Vás privítame.

 • Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky SSOŠ OOM, Vranovská 4, Bratislava.

  Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky SSOŠ OOM, Vranovská 4, Bratislava.

  Security management,s.r.o., M. Marečka 9, 841 08 Bratislava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky SSOŠ OOM, Vranovská 4, Bratislava.


  Podrobnosti výberového konania sú v prílohe na stiahnutie.

  Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky SSOŠOOM: vyberove_konanie2018.pdf

 • Projekt "Kvalita z našich regiónov"

  Projekt "Kvalita z našich regiónov"

   

  Naša škola sa zapojila do jesennej  kampane projektu Kvalita z našich regiónov, ktorá sa nesie v znamení nielen podpory kúpy slovenských tovarov a produktov, ale aj vo využívaní a užívaní si slovenských služieb.

   

  Pýtajme si teda slovenské!

  http://www.kvalitaznasichregionov.sk/pytajme-si-slovenske/

 • Triedny aktív rodičov - štvrtok 20.9.2018 17.00 hod.

  Triedny aktív rodičov - štvrtok 20.9.2018 17.00 hod.

   

  Triedny aktív rodičov sa bude konať vo štvrtok 20.9.2018 o 17.00 hod. v jedálni školy.

  Úvodné spoločné stretnutie rodičov sa uskutoční v jedálni školy

  a potom bude pokračovať triedny aktív podľa nasledovného rozpisu s triednymi učiteľmi:

   

   

  Rozdelenie tried do miestností:

   

  Trieda Triedny učiteľ Miestnosť č.

  I. A PhDr. Fureková Mária učebňa č. 35

  I. B Mgr. Kubešová Zuzana učebňa č. 32

  I. C Mgr. Laurinec Michal učebňa č. ŠBP2

  II. A  Ing. Slobodníková Tatiana učebňa č. 36

  II. B Mgr. Galbová Jana učebňa č. 29

  II. C Mgr. Štrpka Ján učebňa č. 28

  III. A Mgr. Klimová Helena učebňa č. 38

  III. B RNDr. Kmeťová  Milada učebňa č. 26

  III. C Ing. Kováčová Alica učebňa č. 09

  IV. A PaedDr. Ciho Peter učebňa č. 10

  IV. B Mgr. Ing. Kočišová Jarmila učebňa č. 33

  IV. C Ing. Drgoň Milan Učebňa ŠBP1

   

   

   

   

   

 • Opravné maturitné skúšky September 2018

  Opravné maturitné skúšky September 2018

  Opravné maturitné skušky September 2018 sa konajú

  v stredu 12. 9. 2018 o 8.00 hod.

   

  SJL učebňa  35 (Hriňová, Kovačič, Žemba)

  ANJ učebňa 36 (Hriňová, Kovačič, Žemba, Beke, Gál)

  TČOZ učebňa 33 (Kovačič, Žemba)

   

 • Rozvrh hodín - platný od 10.9.2018

  Rozvrh hodín - platný od 10.9.2018

  Vyučovanie prebieha podľa platného rozvhu od 10.9.2018

  Rozvrh od 10.9.2018

 • Otvorenie šk. roku 2018/2019 a Adaptačný kurz

  Otvorenie šk. roku 2018/2019 a Adaptačný kurz

  Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019 sa koná

  3. septembra 2018 o 9.00 hod. v telocvični

  Príchod žiakov 1 ročníka do školy je najneskôr do 8.00 hod.

  Príchod žiakov 2-4 ročníka do školy je najneskôr do 8.30 hod.

   

  Ústroj žiakov 1 ročníka - slávnostná vlastná

  (tmavé dlhé nohavice/tmava sukňa + košeľa s dlhými rukávmi)

   

  !!! Ústroj žiakov 2 - 4 ročníka: Povinná Školská rovnošata !!!

  (čierne dlhé nohavice/čierna sukňa, školská modrá košeľa, školská modrá kravata)

   

  Žiaci 1 ročníka absolvujú v čase 3.9. - 5.9.2018 adaptačný kurz.

  Pokyny na adaptačný kurz si môžete pozrieť  tu: POKYNY !!!

  Všetci žiaci prvého ročníka sú povinný si tieto pokyny preštudovať a riadiť sa nimi !!!

   

 • OPRAVNÉ SKÚŠKY - 28.8.2018

  OPRAVNÉ SKÚŠKY - 28.8.2018

  OPRAVNÉ SKÚŠKY za školský rok 2017/2018 sa konajú

  28.8.2018 od 9.00 hod.

  Nástup všetkých skúšaných žiakov je 8.30 hod.

  Je potrebné priniesť doklad o zaplatení poplatku za skúšku v zmysle smernice o poplatkoch !!!.

 • Akadémia školy 2018 - 28.6.2018

  Akadémia školy 2018 - 28.6.2018

  Do galérie Akadémia 2018 boli pridané fotografie.

 • Slávnostná akadémia školy 28.6.2018

  Slávnostná akadémia školy 28.6.2018

  SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ochrany osôb a majetku, 

  Vranovská 4, 851 01 Bratislava

   

  si dovoľuje pozvať rodičov a priateľov školy na

   

  Slávnostnú akadémiu 2018 

  pri príležitosti ukončenia školského roku 2017/2018, ktorá sa bude konať v areáli školy

  dňa 28. júna 2018 o 10.00 hod.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

 • GDPR - Prehlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré máme k dispozícii

  GDPR - Prehlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré máme k dispozícii

   

   

   

   

  1. Aké osobné údaje o Vašej osobe spracúvame?

  Osobné údaje spracúvame v troch systémoch:

  I. Databáza žiakov (IS ŽIACI)

  II. Kamerový systém (IS KAM)

  III. Oficiálna internetová stránka školy https://ssosoom.edupage.org/www.nasaskola.sk 

   

  I. Osobné údaje spracúvané v IS ŽIACI

  V IS ŽIACI spracúvame osobné údaje o žiakoch. K dispozícii máme ich:

  • meno, priezvisko,
  • dátum a miesto narodenia,
  • bydlisko,
  • rodné číslo,
  • štátna príslušnosť,
  • národnosť,
  • fyzické a duševné zdravie,
  • mentálnu úroveň – výsledky pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky,
  • identifikáciu zákonných zástupcov žiaka v rozsahu – meno a priezvisko, trvalé bydlisko, adresa zamestnávateľa, telefonický kontakt, e-mailová adresa.

   

  II. Osobné údaje spracúvané v IS KAM

  V IS KAM spracúvame osobné údaje o zamestnancoch, žiakoch a návštevníkoch školy, resp. o fyzických osobách, ktoré sa pohybujú v priestoroch školy. K dispozícii máme ich:

  • celkovú fyzickú identitu,
  • správanie sa fyzickej osoby.

   

  III. Osobné údaje spracúvané na oficiálnej internetovej stránke školy

  Na oficiálnej internetovej stránke školy https://ssosoom.edupage.org/www.nasaskola.sk zverejňujeme fotografie z rôznych školských podujatí, na ktorých sú zachytené biometrické údaje žiakov a zamestnancov školy (resp. tváre a celková fyzická identita).

   

  2. Za akým účelom Vaše osobné údaje spracúvame?

   

  I. Účel spracúvania osobných údajov v IS ŽIACI

  Účelom spracúvania je zber, spracovanie a vedenie osobných údajov uvedených v registri žiakov, klasifikácie, dochádzky, vysvedčenia, materiály žiakov s ŠVVP.

   

  II. Účel spracúvania osobných údajov v IS KAM

  Kamerový systém je používaný na účely ochrany majetku, ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

   

  III. Účel spracúvania osobných údaje na oficiálnej internetovej stránke školy

  Fotografie na oficiálnej internetovej stránke školy https://ssosoom.edupage.org/www.nasaskola.sk sú zverejňované na reklamné (prezentačné) a marketingové účely.

   

  3. Aký je právny základ spracúvaných osobných údajov?

   

  I. Právny základ spracúvania osobných údajov prostredníctvom IS ŽIACI

  Osobné údaje v IS ŽIACI spracúvame na právnom základe, ktorým je plnenie zákonných povinností školy, vyplývajúcich zo zákona č. 245/2008 Z. z.  – zákon o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

   

  II. Právny základ spracúvania osobných údajov prostredníctvom IS KAM

  Osobné údaje v IS KAM spracúvame na právnom základe, ktorým je plnenie zákonných povinností školy, vyplývajúcich z právnych predpisov, ktorými sú:

  • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

   

  III. Právny základ spracúvania osobných údajov prostredníctvom oficiálnej internetovej stránky školy

  Právny základ zverejňovania fotografií na webovej stránke školy https://ssosoom.edupage.org/www.nasaskola.sk na reklamné (prezentačné) a marketingové účely je súhlas dotknutej osoby. Tento súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. V prípade nesúhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov zverejňovaním fotografií na oficiálnej internetovej stránke školy budú tieto osobné údaje pseudonymizované (napr. vystrihnutie z fotografie, začiernenie alebo rozmazanie biometrických údajov dotknutej osoby a pod.).

   

  4. Naše prehlásenie v súvislosti so zdieľaním Vašich osobných údajov.

   

  Vaše osobné údaje budeme zdieľať s treťou stranou iba v prípade, ak budeme k tomu oprávnení na základe právnych predpisov uvedených v bode 3. Pri zdieľaní osobných údajov zavádzame bezpečnostné mechanizmy a používame také zmluvné ustanovenia, aby sme všetky dáta chránili a zároveň konali v súlade s našimi štandardmi v oblasti ochrany osobných údajov, dôvernosťou informácií a bezpečnosti.

   

  5. Aké sú Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi?

   

  Máte právo vyžadovať prístup k osobným údajom, opravu, výmaz či obmedzenie ich spracúvania, pokiaľ to nie je v rozpore s právnymi predpismi uvedenými v bode 3. V taktom prípade nás prosím kontaktujte na našej e-mailovej adrese   rssosoom@gmail.com. Rovnako môžete vzniesť námietky alebo využiť ďalšie práva v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   

  6. Kto spracúva Vaše osobné údaje?

   

  Vaše osobné údaje spracúva Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, adresa školy: Vranovská 4, 851 01 Bratislava, IČO: 042 254 647, zriaďovateľ školy: Security management, s. r. o., M. Marečka 9, 841 08 Bratislava IČO: 35 870 494, konateľ: Ing. Štefan Kurilla, štatutárny orgán školy: Ing. Svatopluk Škápík – riaditeľ, forma hospodárenia školy: nezisková organizácia, predmet činnosti: poskytovanie úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou v študijnom odbore 9245 M ochrana osôb a majetku.

 • Ústne maturitné skúšky 2018

  Ústne maturitné skúšky 2018

  Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa riadnom skúšobnom termíne 2018 koná v čase od 28.5.2018 do 30.5.2018.

  Slávnostné otvorenie maturitných skúšok bude 28.5.2018 o 8.00 hod. v zasadačke školy za prítomnosti zriaďovateľa, vedenia školy, všetkych predsedov, všetkých skúšajúcich učiteľov a všetkých maturantov v školskom roku 2017/2018.

  Maturanti majú predpísané slávnostné oblečenie - školská rovnošata, tmavé nohavice/sukňa, tmavé topanky.

  Skúšanie bude prebiehať podľa rozpisu.

   

 • Hlasujme za našu školu každý deň !!!

  Hlasujme za našu školu každý deň !!!

   

  Vážení študenti, rodičia, kolegovia a priatelia našej školy.

  Naša stredná odborná škola Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Vranovská 4, Bratislava

  sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži, v ktorej má šancu získať motivačnú Roadshow "Moja story, tvoja story" s osobnosťami Tomim KIDom, Strapom, Lacim Strikeom, travelhackerkou Jankou. Vďaka tejto Roadshow budete mať možnosť otvorene sa porozprávať so svojimi vzormi na témy, ktoré vás najviac zaujímajú. Preto vás vyzývam, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke www.dobravec.o2.sk.

  HLASOVAŤ TU sa môže každý deň:https://www.dobravec.o2.sk/roadshow-moja-story-tvoja-s…/3249Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša stredná škola.

  Pomôžte našej škole získať Roadshow Moja story, tvoja story s osobnosťami Tomim KIDom, Strapom, Lacim Strikeom, travelhackerkou Jankou a hlasujte na stránke:

  HLASOVAŤ TU sa môže každý deň:https://www.dobravec.o2.sk/roadshow-moja-story-tvoja-s…/3249

  V mene našej školy vám ďakujem.

  Ing. Milan Strojný

 • Nástup školy 2.5.2018

  Nástup školy 2.5.2018

  Poradová príprava je 2. 5. 2018 o 7.10 hod.

  Nástup školy je 2. 5. 2018 o 7.30 hod.

   

  !!! Ústroj žiakov: Povinná Školská rovnošata !!!

  (čierne dlhé nohavice/čierna sukňa, školská modrá košeľa, školská modrá kravata)

  Zakázané sú roztrhané nohavice!!!

 • Triedny aktív rodičov 24. 04. 2018 o 17.00 hod. 

  Triedny aktív rodičov 24. 04. 2018 o 17.00 hod. 

  Triedny aktív rodičov sa bude konať v utorok 24. 04. 2018 o 17.00 hod. 

   

  Rozdelenie tried do miestností

   

   

  Trieda Triedny učiteľ                  Miestnosť č.

  I. A       Ing. Slobodníková Tatiana    38

  I. B       Mgr. Kolenič Branislav          32

  I. C       Mgr. Štrpka Ján                     28

  II. A      Mgr. Klimová Helena             29

  II. B      RNDr. Kmeťová  Milada        26

  II. C      Mgr. Búbelová Tatiana          35

  III. A     PaedDr. Ciho Peter               33

  III. B     Mgr. Ing. Kočišová Jarmila   09

  III. C     Ing. Drgoň Milan                    Učebňa ŠBP

  IV. A     PhDr. Fureková  Mária          10

  IV. B     PaedDr. Zacharová Mária     36

 • Výsledky o prijatí/neprijatí uchádzačov o štúdium

  Výsledky o prijatí/neprijatí uchádzačov o štúdium
  Výsledky talentových skúšok 2018/2019

  ----------------------------------------------------------------------------

  Zoznamy prijatých/neprijatých  uchádzačov 

  IČ                    uchádzač

  TS 2018/001 - prijatý

  TS 2018/002- prijatý

  TS 2018/003- prijatý

  TS 2018/004- prijatý

  TS 2018/005- prijatý

  TS 2018/006- prijatý

  TS 2018/007- prijatý

  TS 2018/009- prijatý

  TS 2018/010- prijatý

  TS 2018/011- prijatý

  TS 2018/012- prijatý

  TS 2018/016- prijatý

  TS 2018/017- prijatý

  TS 2018/018- prijatý

  TS 2018/019- prijatý

  TS 2018/020- neprijatý

  TS 2018/021- prijatý

  TS 2018/022- prijatý

  TS 2018/023- prijatý

  TS 2018/024- prijatý

  TS 2018/025- prijatý

  TS 2018/026- prijatý

  TS 2018/029- prijatý

  TS 2018/030- prijatý

  TS 2018/031- prijatý

  TS 2018/033- prijatý

  TS 2018/034- prijatý

  TS 2018/035- prijatý

  TS 2018/036- prijatý

  TS 2018/039- prijatý

  TS 2018/040- prijatý

  TS 2018/041- prijatý

  TS 2018/042- prijatý

  TS 2018/043- prijatý

  TS 2018/044- prijatý

  TS 2018/045- prijatý

  TS 2018/046- prijatý

  TS 2018/047- prijatý

  TS 2018/049- prijatý

  TS 2018/050- prijatý

  TS 2018/051- prijatý

  TS 2018/052- prijatý

  TS 2018/053- prijatý

  TS 2018/054- prijatý

  TS 2018/055- prijatý

  TS 2018/057- prijatý

  TS 2018/058- prijatý

  TS 2018/059- neprijatý

  TS 2018/062- prijatý

  TS 2018/063- prijatý

  TS 2018/064- prijatý

  TS 2018/065- prijatý

  TS 2018/066- prijatý

  TS 2018/067- prijatý

  TS 2018/068- neprijatý

  TS 2018/069- prijatý

  TS 2018/070- prijatý

  TS 2018/071- prijatý

  TS 2018/073- prijatý

  TS 2018/074- prijatý

  TS 2018/076- prijatý

  TS 2018/077- prijatý

  TS 2018/078- prijatý

  TS 2018/079- prijatý

  TS 2018/080- prijatý

  TS 2018/081- prijatý

  TS 2018/082- prijatý

  TS 2018/083- prijatý

  TS 2018/084- prijatý

  TS 2018/085- prijatý

  TS 2018/086- neprijatý

  TS 2018/087- prijatý

  TS 2018/088- prijatý

  TS 2018/090- prijatý

  TS 2018/091- prijatý

  TS 2018/092- prijatý

  TS 2018/093- prijatý

  TS 2018/094- prijatý

  TS 2018/095- prijatý

  TS 2018/096- neprijatý

  TS 2018/097- prijatý

  TS 2018/098- prijatý

  TS 2018/099- prijatý

  TS 2018/100- prijatý

  TS 2018/101- prijatý

  TS 2018/103- prijatý

  TS 2018/104- prijatý

  TS 2018/105- neprijatý


  Rozhodnutia budú posielané poštou 12.4.2018.

  V prípade chýbajúceho čísla uchádzača kontaktujte sekretariát školy v čase 8.00 - 14.00 hod.

  Zápis prijatých uchádzačov sa koná 18.4.2018 a 19.4.2018 od 9.00 hod. do 14.00 hod. na sekretariáte školy.

  Pre iný termín zápisu kontaktujte sekretariat školy.


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Riaditeľ školy určuje termíny talentových prijímacích skúšok na školu takto:

  1. riadny termín   26. 3. 2018

  2. riadny termín   27. 3. 2018

  náhradný termín   10. 04. 2018


  Podrobné kritéria na talentové prijímacie konanie najdete TU .


  Organizačné pokyny pre uchádzačov na prijímacie

  talentové skúšky pre šk. rok 2018/2019


  1. Na prijímacie talentové skúšky (ďalej len „skúšky“) sa uchádzač dostaví o 8:00 h spolu so svojím zákonným zástupcom. V krajnom prípade môže rodič poveriť inú dospelú osobu (o čom je potrebné vopred informovať školu emailom alebo telefonicky 0918 18 94 98, 02/638 123 77 kl. 15).


  1. Zákonní zástupcovia sa zúčastnia registrácie a úvodných pokynov, vyplnia zdravotný dotazník s čestným prehlásením a následne opustia priestor školy až do ukončenia prijímacích skúšok.


  1. Registrácia uchádzačov trvá od 8:00 do 8:45 h. Úvodná inštruktáž trvá od 8:45 do 9:00 h. Pri registrácii dostane uchádzač identifikačné číslo, ktoré nosí počas skúšky stále pri sebe. Následne začínajú samotné skúšky. Obsah skúšky nájdete na webe školy:

   http://ssosoom.edupage.org/text/?text=text/text9&subpage=0


  1. Skúšky prebiehajú v priestoroch školy - Vranovská 4, Bratislava. Spojenie MHD (autobus 80, alebo 88 – zástavka „Záporožská“), mapa a súradnice GPS (48°07'29.1"N 17°05'30.9"E) sú na http://ssosoom.edupage.org/contact/?


  1. Predpokladaný koniec skúšok je o 14:00 h.. Tento čas je orientačný.


  1. Uchádzači si na skúšky prinesú: športové oblečenie, halovú športovú obuv, hygienické potreby (uterák, šľapky), dve modré perá, desiatu, občerstvenie a nealkoholický nápoj, svoj preukaz totožnosti – občiansky preukaz.


  1. Počas celého trvania prijímacích skúšok nesmú uchádzači opustiť budovu školy a sú povinní riadiť sa pokynmi skúšajúcich.


  1. Prijímacie skúšky pre uchádzača oficiálne končia odovzdaním identifikačného čísla, ktoré dostal pri registrácii.
 • Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny 29.3.2018 - 3.4.2018.

   

   

  Privítajme sviatky jari, nech sa všetkým dobre darí.

   

  Krásne veľkonočné sviatky v mene vedenia školy

  všetkým zamestnancom, žiakom, rodičom a priateľom školy

  želá

   

  Ing. Milan Strojný

  zástupca riaditeľa školy.

 • Zmena rozvrhu hodín od pondelka 19.3.2018

  Zmena rozvrhu hodín od pondelka 19.3.2018

  Oznamujem všetkým, že od pondelka 19.3.2018 je platný nový rozvrh hodín zverejnený na stránke školy.

  Je potrebné sa riadiť týmto rozvrhom.

  https://ssosoom.edupage.org/timetable/?

   

  S pozdravom

   

  Ing. Milan Strojný

  zástupca riaditeľa školy

 • EČ a PFIČ MS 2018

  EČ a PFIČ MS 2018

  V pondelok 12.3.2018

  bude pre žiakov 4. ročníka upravený rozvrh kôli príprave na EČ a PFIČ

   

            1 hodina   2 hodina   3 hodina   4 hodina

  IV.A       SJL           SJL            ANJ          ANJ

                KJ              KJ           KA/ZM      KA/ZM

                33              33            09/36        09/36

  IV.B      ANJ           ANJ            SJL          SJL

             KA/ZM       KA/ZM           KJ            KJ

              09/36         09/36            33            33

  ......................................................................................................................................................

   

  Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti EČ a PFIČ:

  13. marec 2018 - slovenský jazyk a literatúra

  14. marec 2018 - anglický jazyk (B1 a B2)

   

  Nástup predsedov ŠMK a PPMK:

  13.3.2018  do 8.30 hod. 

  14.3.2018  do 8.30 hod.

  Nástup maturantov:

  13.3.2018 najneskôr do 8.30 hod., slávnostné oblečenie

  14.3.2018 najneskôr do 8.30 hod., slávnostné oblečenie

  Maturanti si svoje veci odložia v triede č.35

  Rozdelenie maturantov do skupín:

  13.3.2018 SJL skupina č.1 trieda č. 32

  13.3.2018 SJL skupina č.2 trieda č. 33

  14.3.2018 ANJ skupina č.3 trieda č. 32

  14.3.2018 ANJ skupina č.4 trieda č. 33


   

  Externá časť maturity 

  Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

  Slovenský jazyk a literatúra - 100 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).Anglický jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.

  Písomná forma internej časti 

  Má podobu slohovej práce, ktorú žiaci píšu na vybranú tému (v prípade vyučovacích jazykov) alebo na vopred určenú tému (v prípade cudzích jazykov). Témy sú zadávané centrálne.

  ·         Slovenský jazyk a literatúra - 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)

  ·         Anglický jazyk, - 60 minútový test (jedna úloha s dlhou odpoveďou)

 • Zmena termínu KOŽAZ

  Zmena termínu KOŽAZ

  Z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov a pedagogógov prekladámene termin KOŽAZ pre žiakov 3. ročníka na 12.2.2018 - 16.2.2018.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
  Vranovská 4, 851 01 Bratislava
 • +421 x 63812377 klapka 15
  0918 18 94 98

Fotoalbum